331/1992 Sb.Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 067 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 1. července 1992 Autor předpisu: Předsednictvo parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 15. dubna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 218/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
331

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

vyhlašuje

úplné znění branného zákona ze dne 23. března 1949 č. 92 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených Ústavou Československé socialistické republiky ze dne 11. července 1960 č. 100 Sb., ve znění ústavního zákona ze dne 20. dubna 1990 č. 101 Sb., ústavním zákonem o československé federaci ze dne 27. října 1968 č. 143 Sb., ve znění ústavního zákona ze dne 20. prosince 1970 č. 125 Sb. a ústavního zákona ze dne 20. prosince 1970 č. 126 Sb., zákonem ze dne 12. července 1950 č. 86 Sb., zákonem ze dne 12. července 1950 č. 88 Sb., zákonem ze dne 16. dubna 1958 č. 19 Sb., zákonem ze dne 29. listopadu 1961 č. 140 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem ze dne 17. listopadu 1970 č. 100 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem ze dne 24. dubna 1974 č. 40 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem ze dne 21. června 1978 č. 64 Sb., zákonem ze dne 14. března 1990 č. 72 Sb., zákonem ze dne 15. května 1991 č. 227 Sb. a zákonem ze dne 10. března 1992 č. 164 Sb.


BRANNÝ ZÁKON

      Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


ČÁST 1

OZBROJENÉ SÍLY ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

§ 1

Úkoly ozbrojených sil

      (1) K obraně svobody a nezávislosti České a Slovenské Federativní Republiky a ochraně jejího ústavního zřízení vytváří československý stát ozbrojené síly.

      (2) Úkolem ozbrojených sil je

a)
odvrátit ozbrojenou silou napadení nebo ohrožení České a Slovenské Federativní Republiky vnějším nepřítelem,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST 1 - OZBROJENÉ SÍLY ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY
§ 1 - Úkoly ozbrojených sil
§ 2 - Složení ozbrojených sil
§ 3 - Organizace ozbrojených sil
ČÁST 2 - BRANNÁ POVINNOST
Oddíl I - Všeobecná ustanovení
§ 4 - Obsah branné povinnosti
§ 5 - Osobní rozsah branné povinnosti
§ 6 - Dobrovolné převzetí a rozšíření branné povinnosti
§ 7 - Úlevy v plnění branné povinnosti
§ 8 - Zhodnocení výkonu branné povinnosti
§ 9 - Ústavní práva a svobody vojáků v činné službě
Oddíl II - Odvodní povinnost
§ 10 - Obsah a vznik odvodní povinnosti
§ 11 - Pravidelná odvodní povinnost
§ 12 - Mimořádná odvodní povinnost
§ 13 - Dobrovolná odvodní povinnost
§ 14 - Dobrovolný vstup do vojska
§ 15 - Zápis a odvody
§ 16 - Pravidelné odvody
§ 17 - Mimořádné a dobrovolné odvody
§ 18 - Přezkoušení
§ 19 - Náklady spojené se zápisem, odvodem a přezkoušením
Oddíl III - Služební povinnost
§ 20 - Pojem a druhy služební povinnosti
§ 21 - Začátek, konec a zbavení služební povinnosti
§ 22 - Propuštění z vojska
§ 23 - Přezkumné řízení
§ 23a - Úlevy ze služební povinnosti
§ 24 - Dočasné úlevy ze služební povinnosti
§ 25 - Služební povinnost vojáků z povolání a ve výslužbě
§ 26 - Osvobození od služební povinnosti příslušníků Federálního policejního sboru, Policie České republiky, Policejního sboru Slovenské republiky, Sboru hradní policie, Federální bezpečnostní informační služby, Sboru nápravné výchovy České republiky a Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky a opatření při jejich propuštění (uvolnění) ze služebního poměru
§ 27 - Základní služba
§ 28 - Náhradní služba
§ 28a - Započítání základní (náhradní) služby
§ 29 - Určení k náhradní službě ze zákona
§ 30 - Určení k náhradní službě na žádost
§ 31 - Určení k náhradní službě z moci úřední
§ 32 - Propuštění na trvalou dovolenou místo určení k náhradní službě
§ 33 - Nastoupení základní a náhradní služby
§ 34 - Odklad základní a náhradní služby
§ 35 - Prominutí náhradní služby
§ 36 - Trvalá dovolená
§ 36a - Prominutí zbytku základní (náhradní) služby
§ 37 - Další služba
§ 37a - Náhrada nákladů
§ 38 - Záloha
§ 39 - Vojenská cvičení
§ 40 - Nahrazování zameškané základní (náhradní) služby nebo vojenského cvičení
Oddíl IV - Povinnost k zvláštní službě
§ 41 - Druhy zvláštní služby
§ 42 - Vznik a konec povinnosti k zvláštní službě
§ 43 - Propuštění ze zvláštní služby
§ 44 - Zrušen
Oddíl V - Osobní úkony pro potřeby ozbrojených sil
§ 45 - Rozsah povolání
Oddíl VI - Mimořádná opatření
§ 46 - Mimořádná opatření mimo dobu branné pohotovosti státu
§ 47 - Mobilizace
§ 48 - Některé právní účinky vyhlášení stavu branné pohotovosti státu
§ 49 - Mimořádná opatření za branné pohotovosti státu
§ 50 - Zproštění mimořádné služby
§ 51 - Ohlašovací povinnost a vojenská evidence
§ 52 - O povolávání
§ 53 - Vojenské průkazy
§ 54 - Styk občanů s orgány vojenské správy
§ 55 - Cestování do zahraničí
§ 56 - Vstup do cizích vojenských služeb
ČÁST 4 - TRESTNÍ USTANOVENÍ
ČÁST 5 - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 75 - Prováděcí předpisy
§ 76 - Příslušnost
§ 77 - Osvobození od poplatků
§ 82 - Započítání vojenské služby vykonané v některých ozbrojených sborech
§ 83 - Výklad některých pojmů
§ 84 - Poměr k dosavadním předpisům
§ 85 - Účinnost a provedení zákona
Zavřít
MENU