271/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
271

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. května 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za
výpis z rejstříku trestů      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 7 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a za středníkem se připojují tato slova: "ve věcech obchodních je poplatek splatný na základě výzvy soudu,2a) a to tří dnů ode dne doručení výzvy, není-li poplatek placen kolkovými známkami.".

      2. V § 7 odst. 4 se za větu prvou vkládá tato věta:
"Ve věcech obchodních je v těchto případech poplatek splatný ve lhůtě a za podmínek stanovených v odstavci 1.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU