267/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. června 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 10. června 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
267

ZÁKON

ze dne 29. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 17 odst. 2 se slova "obdobně podle" nahrazují slovy "a za podmínek stanovených v § 23".

      2. § 18 odst. 1 zní:

      "(1) Zrušují se rozkazy, kterými byly občané označení za politicky nespolehlivé zařazeni v letech 1948 až 1954 do vojenských táborů nucených prací po dobu základní vojenské služby a výjimečného vojenského cvičení podle § 39 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon. Za vojenské tábory nucených prací se pro účely tohoto zákona považují silniční prapory ženijního vojska zřízené od 2. 8. 1948 do 1. 9. 1950 a pomocné technické prapory.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU