262/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. června 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
262

ZÁKON

ze dne 24. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 odst. 1 zní:

      "(1) Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.".

      2. V § 2 odst. 1 se text pod písmeny a) a b) nahrazuje tímto textem:

"a)
stanoví limity využití území,

b)
reguluje funkční a prostorové uspořádání území,".

      3. V § 2 odst. 2 se vypouští text: "z cílů a úkolů stanovených národohospodářskými plány".

      4. V § 3 se vypouští text pod písmenem c). Dosavadní text pod písmenem d) se označuje písmenem c).

      5. § 6 se vypouští.

      6. V § 9 se vypouští text na konci druhé věty: "a zpracovává se v souladu se základními cíli dlouhodobých výhledů".

      7. V § 10 se vypouští text na konci věty: "v souladu se základními cíli stanovenými dlouhodobým výhledem rozvoje národního hospodářství".

      8. V § 11 se vypouští druhá věta.

      9. V § 17 odst. 3 se vypouští text: "a v souladu s cíli a úkoly stanovenými národohospodářskými plány".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU