253/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí

Částka: 054 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. června 1992 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 12. června 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 330/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
253

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 22. dubna 1992

o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí


      Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a), b), d) a e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah působnosti

      (1) Toto nařízení stanoví pro zaměstnance uvedené v odstavci 2

a)
katalog prací a kvalifikační předpoklady, způsob zařazování do platových tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejich určení,

b)
příplatky za vedení,

c)
podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku,

d)
podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši a

e)
podmínky pro poskytování odměn.

      (2) Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance

a)
orgánů, kterým je zvláštním zákonem svěřen výkon státní správy,

b)
obcí,1)

c)
kteří zajišťují správu soudů, státních notářství a prokuratur a Rejstříku trestů v Praze,

d)
Úřadu vlády České republiky,

e)
Sboru nápravné výchovy České republiky a

f)
Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy

(dále jen "zaměstnavatel").

      (3) Toto nařízení se nevztahuje na

a)
příslušníky Sboru požární ochrany,

b)
příslušníky Policie České republiky,

c)
příslušníky Sboru nápravné výchovy České republiky,

d)
zaměstnance školských úřadů, jejichž postavení není doposud upraveno podle § 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Platové třídy a platové stupně
§ 3 - Kvalifikační předpoklady a požadavky
§ 4 - Zařazení zaměstnance do platové třídy
§ 5 - Doba rozhodná pro zařazení zaměstnance do platového stupně
§ 6 - Platový tarif
§ 7 - Osobní příplatek
§ 8 - Příplatek za vedení
§ 9 - Zvláštní příplatek
§ 10 - Odměny
§ 11 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Příloha č. 1 - KATALOG PRACÍ
Příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kčs měsíčně)
Příloha č. 3 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kčs měsíčně)
Příloha č. 4 - Výše příplatků za vedení(v Kčs za měsíc)
Zavřít
MENU