252/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. června 1992 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 12. června 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
252

NAŘÍZENÍ

vlády České republiky

ze dne 22. dubna 1992

o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách


      Vláda české republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah působnosti

      Toto nařízení stanoví podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku (dále jen "příplatek") za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách zaměstnancům zaměstnavatelů, uvedených v § 1 odst. 1 zákona, v působnosti České republiky.


§ 2

      Příplatek se poskytuje zaměstnancům za vykonávání činností v prostředí, v němž převládají ztížené a zdraví škodlivé pracovní podmínky, které souvisejí s rizikem škodlivého působení vlivu

a)
profesionální infekce,

b)
ionizujícího a elektromagnetického záření, práce s lasery,

c)
chemických karcinogenů,

d)
dalších chemických škodlivin nebo

e)
fyzikálních vlivů.


§ 3

      (1) Činnosti, za jejichž vykonávání se příplatek poskytuje, jsou rozděleny podle míry rizika do dvou skupin a uvedeny v příloze, která je součástí tohoto nařízení.

      (2) Činnost neuvedenou v příloze a vykonávanou v prostředí, v němž převládají ztížené a zdraví škodlivé podmínky, které souvisejí s rizikem škodlivého působení vlivu profesionální infekce, ionizujícího a elektromagnetického záření, práce s lasery, chemických karcinogenů, dalších chemických škodlivin nebo fyzikálních vlivů, zaměstnavatel zařadí do I. nebo II. skupiny porovnáním s činnostmi uvedenými v příloze.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Příloha k nařízení - Seznam prací, při jejichž výkonu ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách se poskytuje příplatek
Zavřít
MENU