251/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. června 1992 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 12. června 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 330/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
251

NAŘÍZENÍ

Vlády České republiky

ze dne 22. dubna 1992

o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací


      Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a), b), d) a e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah působnosti

      Toto nařízení stanoví

a)
katalog prací a kvalifikační předpoklady, způsob zařazování do platových tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejich určení,

b)
příplatky za vedení,

c)
podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku,

d)
podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši a

e)
podmínky pro poskytování odměn

zaměstnancům rozpočtových organizací včetně zaměstnanců školských úřadů, jejichž postavení není dosud upraveno podle § 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., a příspěvkových organizací, pokud tak stanoví zákon.


§ 2

Platové třídy a platové stupně

      (1) Zaměstnanec se zařadí na základě druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě1) a v jeho rámci na něm požadovaných nejnáročnějších prací (dále jen "sjednaný druh práce") a plnění kvalifikačních předpokladů, případně požadavků (§ 3) do platové třídy podle katalogu prací uvedeného v příloze č. 1, která je součástí tohoto nařízení (dále jen "katalog").

      (2) Vedoucí zaměstnanec, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, a vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele2) se zařadí do platové třídy, ve které jsou v katalogu zařazeny nejnáročnější práce jemu podřízených zaměstnanců nebo nejnáročnější práce jím vykonávané.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Platové třídy a platové stupně
§ 3 - Kvalifikační předpoklady a požadavky
§ 4 - Zařazení zaměstnance do platové třídy
§ 5 - Doba rozhodná pro zařazení zaměstnance do platového stupně
§ 6 - Platový tarif
§ 7 - Osobní příplatek
§ 8 - Příplatek za vedení
§ 9 - Zvláštní příplatek
§ 10 - Odměny
§ 11 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Příloha č. 1 - KATALOG PRACÍ
Příloha č. 2  
Příloha č. 3  
Příloha č. 4  
Zavřít
MENU