248/1992 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Částka: 051 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 29. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 189/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
248

ZÁKON

ze dne 28. dubna 1992

o investičních společnostech a investičních fondech

      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      Tento zákon upravuje činnost investičních společností a investičních fondů, ochranu investorů a státní dozor nad činností investičních společností a investičních fondů.


§ 2

      (1) Investiční společnost a investiční fond jsou právnickými osobami, které shromažďují peněžní prostředky právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání podle tohoto zákona (kolektivní investování).

      (2) Investiční společnost může mít pouze formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným.

      (3) Investiční fond může mít pouze formu akciové společnosti.

      (4) Pro investiční společnost a investiční fond platí ustanovení obchodního zákoníku1) s odchylkami uvedenými v tomto zákoně.

      (5) Pro účely tohoto zákona se považují za peněžní prostředky rovněž investiční body.2)


§ 3

      (1) Činnost uvedenou v § 2 odst. 1 nesmějí vykonávat jiné osoby než investiční společnosti a investiční fondy.

      (2) Jinou činnost než činnost uvedenou v § 2 odst. 1 a § 7 odst. 3 mohou investiční společnosti a investiční fondy vykonávat, jen pokud tato činnost bezprostředně souvisí s činností uvedenou v § 2 odst. 1.

      (3) Investiční společnosti a investiční fondy nesmějí vydávat dluhopisy.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - INVESTIČNÍ SPOLEČNOST
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Investiční fond
§ 8 - Vznik investiční společnosti a investičního fondu
ČÁST TŘETÍ - PODÍLOVÝ FOND
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Podílový list
§ 12  
§ 13 - Zpětný prodej podílového listu
§ 14 - Správa majetku v podílovém fondu
ČÁST ČTVRTÁ - STATUT PODÍLOVÉHO FONDU A STATUT INVESTIČNÍHO FONDU
§ 15  
§ 16 - Obsah statutu fondu
ČÁST PÁTÁ - MAJETEK V PODÍLOVÉM FONDU A MAJETEK INVESTIČNÍHO FONDU
§ 17 - Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu uložený v cenných papírech
§ 18 - Majetek investičního fondu uložený v nemovitostech a movitých věcech
§ 19 - Majetek investičního fondu vložený podle smlouvy o tichém společenství
§ 20 - Evidence majetku v podílovém fondu a obchodního jmění investičního fondu
§ 21  
§ 22 - Rozdělení výsledku hospodaření investiční společnosti a investičního fondu
ČÁST ŠESTÁ - OCHRANA PODÍLNÍKŮ A AKCIONÁŘŮ
§ 23  
§ 24 - Omezení a rozložení rizika
§ 25 - Informační povinnost o hospodaření investiční společnosti a investičního fondu
§ 26  
§ 27 - Úplata investiční společnosti
§ 28 - Povinnost mlčenlivosti
§ 29 - Omezení účasti některých osob ve statutárních orgánech a dozorčích radách investičních společností a investičních fondů
ČÁST SEDMÁ - DEPOZITÁŘ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A INVESTIČNÍHO FONDU
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
ČÁST OSMÁ - UKONČENÍ ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A INVESTIČNÍHO FONDU
§ 34  
§ 35  
ČÁST DEVÁTÁ - STÁTNÍ DOZOR
§ 36  
ČÁST DESÁTÁ - SANKCE
§ 37  
ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 38  
§ 39 - Účinnost
Zavřít
MENU