218/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. května 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. června 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 86/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
218

ZÁKON

ze dne 27. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), se mění a doplňuje takto:

      1. § 3 včetně nadpisu zní:


"§ 3

Zdroje znečišťování

      (1) Zdroji znečišťování ovzduší (dále jen "zdroje znečišťování") podle tohoto zákona jsou:

a)
technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv, zařízení technologických procesů, uhelné lomy a jiné plochy s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek nebo plochy, na kterých jsou prováděny práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, sklady a skládky paliv, surovin, produktů a odpadů a jiné stavby, zařízení a činnosti, pro které bylo vydáno kolaudační nebo jiné obdobné rozhodnutí, na jehož základě lze zdroj znečišťování provozovat. V pochybnostech rozhodne o vymezení zdroje znečišťování stavební úřad nebo jiný příslušný orgán státní správy, a to na návrh orgánu ochrany ovzduší,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU