158/1992 Sb.Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 034 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 30. dubna 1992 Autor předpisu: Předsednictvo parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 25/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
158

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

vyhlašuje

úplné znění zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 141 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 17. června 1965 č. 57 Sb., zákonem ze dne 5. června 1969 č. 58 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 149 Sb., zákonem ze dne 25. dubna 1973 č. 48 Sb., zákonem ze dne 5. dubna 1978 č. 29 Sb., zákonem ze dne 10. dubna 1980 č. 43 Sb., zákonem ze dne 13. prosince 1989 č. 159 Sb., zákonem ze dne 2. května 1990 č. 178 Sb., zákonem ze dne 20. července 1990 č. 303 Sb. a zákonem ze dne 11. prosince 1991 č. 558 Sb.


ZÁKON

o trestním řízení soudním (trestní řád)

ČÁST PRVNÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

      (1) Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

      (2) Pomáhat k dosažení účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení tohoto zákona i povinností občanů.


§ 2

Základní zásady trestního řízení

      (1) Nikdo nemůže být stíhán jako obviněný jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

      (2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Základní zásady trestního řízení
§ 3 - Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Součinnost státních a jiných orgánů
§ 8  
§ 8a - Poskytování informací o trestním řízení
§ 9 - Posuzování předběžných otázek
§ 10 - Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení
§ 11 - Nepřípustnost trestního stíhání
§ 12 - Výklad některých pojmů
HLAVA DRUHÁ - SOUD A OSOBY NA ŘÍZENÍ ZÚČASTNĚNÉ
Oddíl první - Pravomoc a příslušnost soudů
§ 13 - Výkon trestního soudnictví
§ 14 - Pravomoc vojenských soudů
§ 15  
§ 16 - Věcná příslušnost
§ 17  
§ 18  
§ 20 - Společné řízení
§ 21  
§ 22 - Příslušnost několika soudů
§ 23 - Vyloučení a spojení věci
§ 24 - Spory o příslušnost
§ 25 - Odnětí a přikázání věci
§ 26 - Příslušnost soudu k úkonům v přípravném řízení
Oddíl druhý - Pomocné osoby
§ 27 - Zapisovatel
§ 28 - Tlumočník
§ 29  
Oddíl třetí - Vyloučení orgánů činných v trestním řízení
§ 30  
§ 31  
Oddíl čtvrtý - Obviněný
§ 32 - Obviněný
§ 33 - Práva obviněného
§ 34 - Zákonný zástupce obviněného
Oddíl pátý - Obhájce
§ 35 - Obhájce
§ 36 - Nutná obhajoba
§ 36a  
§ 37 - Zvolený obhájce
§ 38 - Ustanovený obhájce
§ 39  
§ 40  
§ 41 - Povinnosti a práva obhájce
Oddíl šestý - Zúčastněná osoba
§ 42  
Oddíl sedmý - Poškozený
§ 43 - Oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Zajištění nároku poškozeného
§ 48  
§ 49  
Oddíl osmý - Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného
§ 50  
§ 51  
HLAVA TŘETÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ O ÚKONECH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
Oddíl první - Dožádání
§ 53  
§ 54  
Oddíl druhý - Protokol
§ 55 - Sepisování protokolu
§ 56 - Podpisování protokolu
§ 57 - Oprava protokolu
§ 58 - Protokol o hlasování
Oddíl třetí - Podání
§ 59  
Oddíl čtvrtý - Lhůty
§ 60 - Počítání lhůt
§ 61 - Navrácení lhůty
Oddíl pátý - Doručování
§ 62 - Obecná ustanovení
§ 63 - Doručování do vlastních rukou
§ 64 - Odepření přijetí
Oddíl šestý - Nahlížení do spisů
§ 65  
Oddíl sedmý - Pořádková pokuta
§ 66  
§ 52 - Způsob provádění úkonů trestního řízení
HLAVA ČTVRTÁ - ZAJIŠTĚNÍ OSOB A VĚCÍ
Oddíl první - Vazba
§ 67 - Důvody vazby
§ 68 - Rozhodnutí o vazbě
§ 69 - Příkaz k zatčení
§ 70 - Vyrozumění o vzetí do vazby
§ 71 - Trvání vazby
§ 72  
§ 73 - Nahrazení vazby zárukou nebo slibem
§ 73a - Peněžitá záruka
§ 74 - Stížnost proti rozhodnutí o vazbě
§ 74a - Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody
Oddíl druhý - Zadržení
§ 75 - Zadržení obviněného vyšetřovatelem nebo vyhledávacím orgánem
§ 76 - Zadržení osoby podezřelé
§ 77 - Rozhodnutí o zadržené osobě
Oddíl třetí - Vydání a odnětí věci
§ 78 - Povinnost k vydání věci
§ 79 - Odnětí věci
§ 80 - Vrácení věci
§ 81  
Oddíl čtvrtý - Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a vstup do obydlí
§ 82 - Důvody domovní a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor
§ 83 - Příkaz k domovní prohlídce
§ 83a - Příkaz k prohlídce jiných prostor
§ 83b - Příkaz k osobní prohlídce
§ 83c - Vstup do obydlí
§ 84 - Předchozí výslech
§ 85 - Výkon prohlídky a vstupu do obydlí
§ 85a  
Oddíl pátý - Zadržení a otevření zásilek
§ 86 - Zadržení zásilek
§ 87 - Otevření zásilek
Oddíl šestý - Odposlech telefonních hovorů
§ 88  
HLAVA PÁTÁ - DOKAZOVÁNÍ
Oddíl první - Výpověď obviněného
§ 90 - Předvolání a předvedení
§ 91 - Výslech obviněného
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
Oddíl druhý - Svědci
§ 97 - Povinnost svědčit
§ 98 - Předvolání a předvedení
§ 99 - Zákaz výslechu
§ 100 - Právo odepřít výpověď
§ 101 - Výslech svědka
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Svědečné
Oddíl třetí - Znalci
§ 105 - Přibrání znalce
§ 106  
§ 107 - Příprava posudku
§ 108 - Výslech znalce
§ 109 - Vady posudku
§ 110 - Posudek ústavu
§ 111 - Použití zvláštních předpisů o znalcích
Oddíl čtvrtý - Věcné a listinné důkazy
§ 112  
Oddíl pátý - Ohledání
§ 113 - Účel ohledání a protokol o něm
§ 114 - Prohlídka těla a jiné podobné úkony
§ 115 - Prohlídka a pitva mrtvoly a její exhumace
§ 116 - Vyšetřování duševního stavu
§ 117  
§ 118  
§ 89 - Obecná ustanovení
HLAVA ŠESTÁ - ROZHODNUTÍ
Oddíl první - Rozsudek
§ 120 - Obsah rozsudku
§ 121  
§ 122  
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126 - Porada a hlasování o rozsudku
§ 127  
§ 128 - Vyhlášení rozsudku
§ 129 - Vyhotovení rozsudku
§ 130 - Doručení rozsudku
§ 131 - Oprava vyhotovení rozsudku
§ 132 - Oprava opisu rozsudku
§ 133 - Účinky opravy
Oddíl druhý - Usnesení
§ 134 - Obsah usnesení
§ 135 - Vyhlášení usnesení
§ 136 - Vyhotovení usnesení
§ 137 - Oznamování usnesení
§ 138 - Použití ustanovení o rozsudku
Oddíl třetí - Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
§ 139 - Právní moc a vykonatelnost rozsudku
§ 140 - Právní moc a vykonatelnost usnesení
§ 119 - Způsob rozhodování
HLAVA SEDMÁ - STÍŽNOST A ŘÍZENÍ O NÍ
§ 141 - Přípustnost a účinek
§ 142 - Oprávněné osoby
§ 143 - Lhůta a místo k podání
§ 144 - Vzdání se a zpětvzetí stížnosti
§ 145 - Stížnostní důvody
§ 146 - Řízení před orgánem, proti jehož usnesení stížnost směřuje
§ 146a - Rozhodování o stížnosti proti rozhodnutím o zajištění majetku
§ 147 - Rozhodnutí nadřízeného orgánu
§ 148  
§ 149  
§ 150  
HLAVA OSMÁ - NÁKLADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
§ 151 - Náklady trestního řízení, jež nese stát
§ 152 - Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení
§ 153  
§ 154 - Povinnost k náhradě nákladů poškozeného
§ 155 - Rozhodování o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši
§ 156  
ČÁST DRUHÁ - VYŠETŘOVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ
HLAVA DEVÁTÁ - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM TRESTNÍHO STÍHÁNÍ
§ 158  
§ 159  
HLAVA DESÁTÁ - ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ A DALŠÍ POSTUP V NĚM
Oddíl první - Zahájení trestního stíhání
§ 160  
Oddíl druhý - Vyšetřování
§ 161 - Rozsah vyšetřování a vyšetřovací orgány
§ 162 - Předání věci vyšetřovateli
§ 163 - Vznesení obvinění
§ 163a  
§ 164 - Postup při vyšetřování
§ 165 - Účast obhájců ve vyšetřování
§ 166 - Skončení vyšetřování
§ 167 - Žádost o přezkoumání postupu vyšetřovatele
Oddíl třetí - Vyhledávání
§ 168 - Rozsah vyhledávání a vyhledávací orgány
§ 169 - Postup při vyhledávání
§ 170 - Postup vyhledávacího orgánu ve věci, v níž je nutno konat vyšetřování
Oddíl čtvrtý - Rozhodnutí v přípravném řízení
§ 171 - Postoupení věci
§ 172 - Zastavení trestního stíhání
§ 173 - Přerušení trestního stíhání
Oddíl pátý - Dozor prokurátora
§ 174  
§ 175  
Oddíl šestý - Obžaloba
§ 176  
§ 177  
§ 178  
§ 157 - Obecné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM
HLAVA JEDENÁCTÁ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
HLAVA DVANÁCTÁ - PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY
§ 185 - Obecné ustanovení
§ 186 - Důvody k předběžnému projednání obžaloby
§ 187 - Způsob předběžného projednání obžaloby
§ 188 - Rozhodnutí
§ 189  
§ 190  
§ 191  
§ 192  
§ 195 - Nové předběžné projednání obžaloby
HLAVA TŘINÁCTÁ - HLAVNÍ LÍČENÍ
Oddíl první - Příprava hlavního líčení
§ 196 - Doručení obžaloby
§ 197 - Náhradní soudce
§ 198 - Nařízení hlavního líčení
Oddíl druhý - Veřejnost hlavního líčení
§ 199  
§ 200  
§ 201  
Oddíl třetí - Zahájení hlavního líčení
§ 202 - Přítomnost při hlavním líčení
§ 203 - Řízení hlavního líčení
§ 204  
§ 205 - Počátek hlavního líčení
§ 206  
Oddíl čtvrtý - Dokazování
§ 207 - Výslech obžalovaného
§ 208  
§ 209 - Provádění dalších důkazů
§ 210  
§ 211  
§ 212  
§ 213  
§ 214  
§ 215 - Součinnost stran při dokazování
Oddíl pátý - Závěr hlavního líčení
§ 216 - Závěrečné řeči
§ 217  
§ 218 - Doplnění dokazování
Oddíl šestý - Odročení hlavního líčení
§ 219  
Oddíl sedmý - Rozhodnutí soudu v hlavním líčení
§ 220 - Podklad pro rozhodnutí
§ 221 - Vrácení věci prokurátorovi
§ 222 - Postoupení věci
§ 223 - Zastavení trestního stíhání
§ 224 - Přerušení trestního stíhání
§ 225 - Rozsudek
§ 226  
§ 227  
§ 228  
§ 229  
§ 230  
Oddíl osmý - Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení
§ 231  
HLAVA ČTRNÁCTÁ - VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
§ 232 - Obecné ustanovení
§ 233 - Příprava veřejného zasedání
§ 234 - Přítomnost při veřejném zasedání
§ 235 - Průběh veřejného zasedání
§ 236  
§ 237 - Podklad pro rozhodnutí
§ 238 - Použití ustanovení o hlavním líčení
§ 239 - Ochranné léčení a zabrání věci
§ 239a  
HLAVA PATNÁCTÁ - NEVEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
§ 240  
§ 241  
§ 242  
§ 243  
§ 244  
HLAVA ŠESTNÁCTÁ - ODVOLÁNÍ A ŘÍZENÍ O NĚM
§ 245 - Přípustnost a účinek
§ 246 - Oprávněné osoby
§ 247  
§ 248 - Lhůta a místo podání
§ 249 - Obsah odvolání
§ 250 - Vzdání se a zpětvzetí odvolání
§ 251 - Řízení u soudu prvního stupně
§ 252 - Odvolací soud
§ 253 - Rozhodnutí odvolacího soudu
§ 254  
§ 255  
§ 256  
§ 257  
§ 258  
§ 259  
§ 260  
§ 261  
§ 262  
§ 263 - Řízení u odvolacího soudu
§ 264 - Řízení u soudu prvního stupně po zrušení rozsudku
§ 265 - Důsledky zrušení výroku o náhradě škody
HLAVA SEDMNÁCTÁ - STÍŽNOST PRO PORUŠENÍ ZÁKONA A ŘÍZENÍ O NÍ
§ 266  
§ 266a  
§ 267  
§ 268  
§ 269  
§ 270  
§ 271  
§ 272  
§ 273  
§ 274  
§ 275  
§ 276  
HLAVA OSMNÁCTÁ - OBNOVA ŘÍZENÍ
§ 277 - Obecné ustanovení
§ 278 - Podmínky obnovy
§ 279  
§ 280 - Osoby oprávněné k návrhu na povolení obnovy
§ 281 - Příslušnost soudu k rozhodnutí o obnově
§ 282 - Řízení o návrhu na povolení obnovy
§ 283  
§ 284  
§ 285  
§ 286  
§ 287 - Řízení po povolení obnovy
§ 288  
§ 289  
HLAVA DEVATENÁCTÁ - ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ
Oddíl první - Řízení proti mladistvým
§ 291 - Obhajoba mladistvého
§ 292 - Zjištění poměrů mladistvého
§ 293 - Vazba mladistvého
§ 294 - Řízení před soudem
§ 295  
§ 296  
§ 297  
§ 298 - Oznamování rozhodnutí
§ 299 - Osoby oprávněné podat opravné prostředky
§ 300 - Uložení ochranné výchovy
§ 301 - Společná ustanovení
Oddíl druhý - Řízení proti uprchlému
§ 302  
§ 304 - § 303 - zrušen
§ 305  
§ 306  
Oddíl třetí - § 307 až 314 - zrušeny
Oddíl čtvrtý - Řízení před samosoudcem
§ 314a  
§ 314b  
§ 314c  
§ 314d  
§ 290 - Obecné ustanovení
HLAVA DVACÁTÁ - VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ
Oddíl první - § 316 až 319 - zrušeny
Oddíl druhý - Výkon trestu odnětí svobody
§ 320 - Obecná ustanovení
§ 321 - Nařízení výkonu trestu
§ 322 - Odklad výkonu trestu
§ 323  
§ 324 - Rozhodování o změně způsobu výkonu trestu
§ 325 - Přerušení výkonu trestu
§ 327 - Upuštění od výkonu trestu
§ 328 - Odklad a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho výkonu u vojáků
§ 329 - Podmíněné odsouzení
§ 330  
§ 331 - Podmíněné propuštění
§ 332  
§ 333  
§ 334 - Započítání vazby a trestu
Oddíl třetí - § 336 až 340 - zrušeny
Oddíl čtvrtý - Výkon některých dalších trestů
§ 341 - Výkon peněžitého trestu
§ 342  
§ 343  
§ 344  
§ 345 - Výkon trestu propadnutí majetku
§ 346  
§ 347 - Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku
§ 348  
§ 349  
§ 350 - Výkon trestu zákazu činnosti
§ 350a - Výkon trestu zákazu pobytu
Oddíl pátý - Výkon ochranného léčení a ochranné výchovy
§ 351 - Nařízení výkonu ochranného léčení
§ 351a - Změna způsobu výkonu ochranného léčení
§ 352 - Upuštění od výkonu ochranného léčení
§ 353 - Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení
§ 354 - Nařízení výkonu ochranné výchovy
§ 355 - Upuštění od výkonu ochranné výchovy
§ 356 - Propuštění z ochranné výchovy
§ 356a - Podmíněné umístění mimo výchovný ústav
§ 357 - Prodloužení ochranné výchovy
§ 358 - Dozor prokurátora
Oddíl šestý - Výkon některých jiných rozhodnutí
§ 359 - Upuštění od potrestání v důsledku záruky
§ 360 - Výkon vazby
§ 361 - Vymáhání pořádkové pokuty a nákladů trestního řízení
§ 315 - Příslušnost ve vykonávacím řízení
HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ - ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ
§ 363  
§ 364  
§ 365  
ČÁST ČTVRTÁ - NĚKTERÉ ÚKONY SOUVISÍCÍ S TRESTNÍM ŘÍZENÍM
HLAVA DVACÁTÁ DRUHÁ - UDĚLENÍ MILOSTI A POUŽITÍ AMNESTIE
§ 366 - Udělení milosti
§ 367 - Řízení o udělení milosti
§ 368 - Rozhodnutí o použití amnestie
§ 369 - Podmíněné udělení milosti
§ 370 - Změna výměry trestu
HLAVA DVACÁTÁ TŘETÍ - § 371 až 374 - zrušeny
HLAVA DVACÁTÁ ČTVRTÁ - PRÁVNÍ STYK S CIZINOU
Oddíl první - Vyžádání z ciziny
§ 376  
§ 377  
§ 378  
Oddíl druhý - Vydání do ciziny
§ 379 - Předběžné šetření
§ 380 - Rozhodnutí soudu
§ 381 - Vydávací vazba
§ 382 - Povolení a provedení vydání
§ 383 - Rozšíření vydání na jiný trestný čin
Oddíl třetí - Převzetí a odevzdání trestní věci
§ 383a - Převzetí trestní věci z ciziny
§ 383b - Odevzdání trestní věci do ciziny
§ 383c - Průvoz pro účely řízení v cizině
Oddíl čtvrtý - Dožádání
§ 384  
Oddíl pátý - Výkon rozsudků cizozemských soudů
§ 384a  
§ 384b  
§ 384c  
§ 384d  
§ 375 - Obecné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 385  
§ 386  
§ 387  
§ 388  
§ 389  
§ 390  
§ 391  
§ 391a  
§ 391b  
§ 392  
Zavřít
MENU