143/1992 Sb.Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. března 1992 Nabývá účinnosti: 1. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 332/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
143

ZÁKON

ze dne 13. března 1992

o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

PŮSOBNOST ZÁKONA

§ 1

      (1) Tento zákon upravuje poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům zaměstnavatele, který je

a)   rozpočtovou organizací,1)

b)   příspěvkovou organizací, jejíž výdaje na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů,

c)   orgánem nebo organizací, které jsou financovány jako rozpočtové organizace, nestanoví-li zvláštní zákon jinak,

d)   okresním úřadem nebo obvodním úřadem2) nebo

e)   obcí.

        (2) Tento zákon neupravuje poskytování platu a odměn za pracovní pohotovost zaměstnanců, jejichž platové poměry stanoví zvláštní zákon.3)§ 2

        Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí pracovník (příslušník) v pracovním poměru a příslušník ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a služeb ve služebním poměru.4)ČÁST DRUHÁ

PLAT A ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST

§ 3

Obecná ustanovení

        (1) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci plat.

        (2) Platem se rozumí peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za plat se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŮSOBNOST ZÁKONA
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - PLAT A ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST
§ 3 - Obecná ustanovení
§ 4 - Minimální platové tarify
§ 5 - Příplatek za vedení
§ 6 - Příplatek za zastupování
§ 7 - Příplatek za noční práci
§ 8 - Příplatek za práci v sobotu a v neděli
§ 9 - Hodnostní příplatek
§ 10 - Plat a náhradní volno za práci přesčas
§ 11 - Zvláštní příplatek
§ 12 - Osobní příplatek
§ 13 - Odměny
§ 14 - Plat a náhrada platu za svátek
§ 15 - Plat při výkonu jiné práce
§ 16 - Splatnost platu
§ 17 - Výplata platu
§ 18 - Srážky z platu
§ 19 - Odměna za pracovní pohotovost
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Zavřít
MENU