123/1992 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. března 1992 Nabývá účinnosti: 1. října 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 326/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
123

ZÁKON

ze dne 4. března 1992

o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel a působnost zákona

      (1) Účelem zákona je stanovit podmínky pro vstup a pobyt cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky a pro vycestování cizinců z území České a Slovenské Federativní Republiky do zahraničí.

      (2) Tento zákon se nevztahuje na cizince, kteří požádali o přiznání postavení uprchlíka nebo kterým bylo postavení uprchlíka na území České a Slovenské Federativní Republiky přiznáno, pokud zvláštní předpisy1) nestanoví jinak.

      (3) Cizincem podle tohoto zákona je každý, kdo podle zákonů České a Slovenské Federativní Republiky není jejím občanem.


§ 2

Vstup na území České a Slovenské Federativní Republiky

      (1) Cizinec smí vstoupit na území České a Slovenské Federativní Republiky, pobývat na něm a vycestovat z území České a Slovenské Federativní Republiky do zahraničí jen s platným cestovním dokladem opatřeným vízem České a Slovenské Federativní Republiky, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána. Vízum se nevyžaduje, stanoví-li tak vláda České a Slovenské Federativní Republiky.

      (2) Při vstupu na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo při vycestování z území České a Slovenské Federativní Republiky do zahraničí smí cizinec překročit státní hranice České a Slovenské Federativní Republiky jen na hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel a působnost zákona
§ 2 - Vstup na území České a Slovenské Federativní Republiky
ČÁST DRUHÁ - POBYT NA ÚZEMÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY
§ 3  
§ 4 - Krátkodobý pobyt
§ 5  
§ 6 - Dlouhodobý a trvalý pobyt
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - SKONČENÍ POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY
§ 12  
§ 13 - Zánik oprávnění k pobytu
§ 14 - Zákaz pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky
§ 15  
§ 16 - Vyhoštění
§ 17  
§ 18 - Překážky vyhoštění
ČÁST ČTVRTÁ - HLÁŠENÍ A EVIDENCE POBYTU CIZINCŮ
§ 19 - Hlášení pobytu
§ 20  
§ 21 - Evidence pobytu
ČÁST PÁTÁ - POVINNOSTI CIZINCŮ A DALŠÍCH OSOB
§ 22 - Povinnosti cizinců
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY
§ 27  
§ 28  
§ 29  
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
Zavřít
MENU