93/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. února 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. února 1992 Nabývá účinnosti: 28. února 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
93

ZÁKON

ze dne 18. února 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 1 písm. c) se před slovo "hospodářské" vkládají slova "obytné a".

      2. V § 2 odst. 1 se na konci nahrazuje tečka čárkou a připojují se slova "není-li zákonem stanoveno jinak.".

      3. V § 4 odst. 2 se za slovo "osoba" doplňuje čárka a slova "uvedená v odstavci 1" se nahrazují slovy "jejíž nemovitost přešla v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby v případech uvedených v § 6,".

      4. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:


"§ 4a

      (1) Při prosazování nároku jsou dotčené orgány státní správy a právnické osoby, na které přešlo vlastnické nebo užívací právo, povinny poskytnout tomu, kdo tvrdí, že je oprávněnou osobou, pomoc zejména tím, že jí poskytují výpisy z evidence a kopie listin, jakož i jiné prostředky, které mohou přispět k objasnění věci.

      (2) Nemůže-li osoba uvedená v odstavci 1 jednoznačně prokázat svůj nárok výpisem z úřední evidence, zapíše ji pozemkový úřad jako domnělého vlastníka.

      (3) Na základě žádosti domnělého vlastníka pozemkový úřad svým rozhodnutím může uznat vlastnictví k pozemkům, porostům a jinému majetku této osobě, jestliže domnělý vlastník:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU