47/1992 Sb.Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav)

Částka: 010 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 7. února 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: Nabývá účinnosti: 1.ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 264/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
47

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

vyhlašuje

úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb., jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav provedených zákonem ze dne 5. června 1969 č. 58 Sb., zákonem ze dne 9. listopadu 1982 č. 131 Sb., zákonem ze dne 15. června 1988 č. 94 Sb., zákonem ze dne 14. prosince 1988 č. 188 Sb., zákonem ze dne 28.března 1990 č. 87 Sb., zákonem ze dne 18. dubna 1990 č. 105 Sb., zákonem ze dne 23. dubna 1990 č. 116 Sb., zákonem ze dne 21. února 1991 č. 87 Sb. a zákonem ze dne 5. listopadu 1991 č. 509 Sb.


OBČANSKÝ ZÁKONÍK

      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA PRVNÍ

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHY A JEJICH OCHRANA

§ 1

      (1) Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví.

      (2) Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony.1)

      (3) Právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti upravují zvláštní zákony.


§ 2

      (1) Občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů nebo z jiných skutečností, s nimiž zákon vznik těchto vztahů spojuje.

      (2) V občanskoprávních vztazích mají účastníci rovné postavení.

      (3) Účastníci občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHY A JEJICH OCHRANA
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
HLAVA DRUHÁ - ÚČASTNÍCI OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ
Oddíl první - Fyzické osoby
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - zrušen
§ 15  
§ 16  
§ 17 - zrušen
Oddíl druhý - Právnické osoby
§ 18  
§ 19  
§ 19a  
§ 19b  
§ 19c  
§ 20  
§ 20a  
§ 20b  
§ 20c  
§ 20d  
§ 20e  
§ 20f  
§ 20g  
§ 20h  
§ 20i  
§ 20j  
§ 21  
HLAVA TŘETÍ - ZASTOUPENÍ
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - zrušen
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 33a  
§ 33b  
HLAVA ČTVRTÁ - PRÁVNÍ ÚKONY
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 40a  
§ 41  
§ 41a  
§ 42  
§ 42a - Odporovatelnost
§ 43  
§ 43a  
§ 43b  
§ 43c  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 49a  
§ 50  
§ 50a  
§ 50b  
§ 51  
HLAVA OSMÁ - PROMLČENÍ
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113  
§ 114  
HLAVA DEVÁTÁ - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
§ 115  
§ 116  
§ 117  
§ 118  
§ 119  
§ 120  
§ 121  
§ 122  
ČÁST DRUHÁ - VĚCNÁ PRÁVA
HLAVA PRVNÍ - VLASTNICKÉ PRÁVO
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132  
§ 133  
§ 134 - Vydržení
§ 135  
§ 135a  
§ 135b  
§ 135c  
HLAVA DRUHÁ - SPOLUVLASTNICTVÍ
§ 136  
§ 137  
§ 138 - zrušen
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143  
§ 143a  
§ 144  
§ 145  
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 148a  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
HLAVA TŘETÍ - PRÁVA K CIZÍM VĚCEM
§ 151a  
§ 151b  
§ 151c  
§ 151d  
§ 151e  
§ 151f  
§ 151g  
§ 151h  
§ 151i  
§ 151j  
§ 151k  
§ 151l  
§ 151m  
§ 151n  
§ 151o  
§ 151p  
§ 151r  
§ 151s  
§ 151t  
§ 151u  
§ 151v  
ČÁST ŠESTÁ - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
HLAVA PRVNÍ - PŘEDCHÁZENÍ HROZÍCÍM ŠKODÁM
§ 415  
§ 416 - zrušen
§ 417  
§ 418  
§ 419  
Hlava druhá - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Oddíl první - Obecná odpovědnost
§ 420  
§ 420a  
Oddíl druhý - Případy zvláštní odpovědnosti
§ 421  
§ 421a  
§ 422  
§ 423  
§ 424  
§ 425 - zrušen
§ 426 - zrušen
§ 427  
§ 428  
§ 429  
§ 430  
§ 431  
§ 432  
§ 433  
§ 434  
§ 435  
§ 436  
§ 437  
Oddíl třetí - Společná ustanovení o náhradě škody
§ 438  
§ 439  
§ 440  
§ 441  
§ 442  
§ 443  
§ 444  
§ 445  
§ 446  
§ 447  
§ 447a  
§ 448  
§ 449  
§ 450  
HLAVA TŘETÍ - BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
§ 451  
§ 454  
§ 455  
§ 456  
§ 457  
§ 458  
§ 459  
ČÁST SEDMÁ - DĚDĚNÍ
HLAVA PRVNÍ - NABÝVÁNÍ DĚDICTVÍ
§ 460  
§ 461  
§ 462  
§ 463  
§ 464  
§ 465  
§ 466  
§ 467  
§ 468  
§ 469  
§ 469a  
§ 470  
§ 471  
§ 472  
HLAVA DRUHÁ - DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA
§ 473  
§ 474  
§ 475  
§ 475a  
HLAVA TŘETÍ - DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI
§ 476  
§ 476a  
§ 476b  
§ 476c  
§ 476d  
§ 476e  
§ 476f  
§ 477  
§ 478  
§ 479  
§ 480  
HLAVA ČTVRTÁ - POTVRZENÍ DĚDICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ DĚDICŮ
§ 481  
§ 482  
§ 483  
§ 484  
HLAVA PÁTÁ - OCHRANA OPRÁVNĚNÉHO DĚDICE
§ 485  
§ 486  
§ 487  
ČÁST OSMÁ - ZÁVAZKOVÉ PRÁVO
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
Oddíl první  
§ 488 - Závazkový právní vztah
§ 489  
§ 490  
§ 491  
§ 492  
§ 493  
§ 494  
§ 495  
§ 496  
§ 497  
§ 498  
§ 499  
§ 500  
§ 501  
§ 502  
§ 503  
§ 504  
§ 505  
§ 506  
§ 507  
§ 508  
§ 509  
§ 510  
Oddíl druhý - Společné závazky a společná práva
§ 511  
§ 512  
§ 513  
§ 514  
§ 515  
Oddíl třetí - Změny v obsahu závazků
§ 516  
§ 517  
§ 518  
§ 519  
§ 520  
§ 521  
§ 522  
§ 523  
Oddíl čtvrtý - Změna v osobě věřitele nebo dlužníka
§ 524  
§ 525  
§ 526  
§ 527  
§ 528  
§ 529  
§ 530  
§ 531  
§ 532  
§ 533  
§ 534  
§ 535  
§ 536  
§ 537  
§ 538  
§ 539  
§ 540  
§ 541  
§ 542  
§ 543  
Oddíl pátý - Zajištění závazků
§ 544  
§ 545  
§ 546  
§ 547  
§ 548  
§ 549  
§ 550  
§ 551 - Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů
§ 552 - Zástavní smlouva
§ 553 - Zajištění závazků převodem práva
§ 554 - Zajištění postoupením pohledávky
§ 555  
§ 556  
§ 557  
§ 558 - Uznání dluhu
Oddíl šestý - Zánik závazků
§ 559  
§ 560  
§ 561  
§ 562  
§ 563  
§ 564  
§ 565  
§ 566  
§ 567  
§ 568  
§ 569  
§ 570  
§ 571  
§ 572  
§ 573  
§ 574  
§ 575  
§ 576  
§ 577  
§ 578 - Uplynutí doby
§ 579 - Smrt dlužníka nebo věřitele
§ 580  
§ 581  
§ 582 - Výpověď
§ 583 - Neuplatnění práva
§ 584 - Splynutí
§ 585  
§ 586  
§ 587  
HLAVA DRUHÁ - KUPNÍ A SMĚNNÁ SMLOUVA
Oddíl první - Obecná ustanovení o kupní smlouvě
§ 588  
§ 589  
§ 590  
§ 591  
§ 592  
§ 593  
§ 594  
§ 595  
§ 596  
§ 597  
§ 598  
§ 599  
§ 600  
Oddíl druhý - Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
§ 601 - Výhrada vlastnictví
§ 602  
§ 603  
§ 604  
§ 605  
§ 606  
§ 607  
§ 608  
§ 609  
§ 610 - Jiná vedlejší ujednání
Oddíl třetí - Směnná smlouva
§ 611  
Oddíl čtvrtý - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě
§ 612  
§ 613  
§ 614  
§ 615  
§ 616  
§ 617  
§ 618  
§ 619  
§ 620  
§ 621  
§ 622  
§ 623  
§ 624  
§ 625  
§ 626  
§ 627  
HLAVA TŘETÍ - DAROVACÍ SMLOUVA
§ 628  
§ 629  
§ 630  
HLAVA ČTVRTÁ - SMLOUVA O DÍLO
Oddíl první - Obecná ustanovení
§ 631  
§ 632  
§ 633  
§ 634  
§ 635  
§ 636  
§ 637  
§ 638  
§ 639  
§ 640  
§ 641  
§ 642  
§ 643  
Oddíl druhý - Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku
§ 644  
§ 645  
§ 646  
§ 647  
§ 648  
§ 649  
§ 650  
§ 651  
Oddíl třetí - Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci
§ 652  
§ 653  
§ 654  
§ 655  
§ 656  
HLAVA PÁTÁ - SMLOUVA O PŮJČCE
§ 657  
§ 658  
HLAVA ŠESTÁ - SMLOUVA O VÝPŮJČCE
§ 659  
§ 660  
§ 661  
§ 662  
HLAVA SEDMÁ - NÁJEMNÍ SMLOUVA
Oddíl první - Obecná ustanovení
§ 663  
§ 664  
§ 665  
§ 666  
§ 667  
§ 668  
§ 669  
§ 670  
Oddíl druhý - Nájemné
§ 671  
§ 672  
§ 673  
§ 674  
§ 675  
Oddíl třetí - Skončení nájmu
§ 676  
§ 677  
§ 678  
§ 679  
§ 680  
§ 681  
§ 682  
§ 683  
§ 684  
Oddíl čtvrtý - Zvláštní ustanovení o nájmu bytu
§ 685  
§ 686  
§ 687  
§ 688  
§ 689  
§ 690  
§ 691  
§ 692  
§ 693  
§ 694  
§ 695  
§ 696  
§ 697  
§ 698  
§ 699  
§ 700  
§ 701  
§ 702  
§ 703  
§ 704  
§ 705  
§ 706  
§ 707  
§ 708  
§ 709  
§ 710  
§ 711  
§ 712 - Bytové náhrady
§ 713  
§ 714  
§ 715  
§ 716  
Oddíl pátý - Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení
§ 717  
§ 718  
Oddíl šestý - Podnájem bytu (části bytu)
§ 719  
Oddíl sedmý - Nájem a podnájem nebytových prostor
§ 720  
Oddíl osmý - Zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých
§ 721  
§ 722  
§ 723  
HLAVA OSMÁ - PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Oddíl první - Obecná ustanovení
§ 724  
§ 725  
§ 726  
§ 727  
§ 728  
§ 729  
§ 730  
§ 731  
§ 732  
Oddíl druhý - Smlouva o obstarání věci
§ 733  
§ 734  
§ 735  
§ 736  
Oddíl třetí - Smlouva o obstarání prodeje věci
§ 737  
§ 738  
§ 739  
§ 740  
§ 741  
HLAVA DEVÁTÁ - JEDNATELSTVÍ BEZ PŘÍKAZU
§ 742  
§ 743  
§ 744  
§ 745  
§ 746  
HLAVA DESÁTÁ - SMLOUVA O ÚSCHOVĚ
§ 747  
§ 748  
§ 749  
§ 750  
§ 751  
§ 752  
§ 753  
HLAVA JEDENÁCTÁ - SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ
§ 754  
§ 755  
§ 756  
§ 757  
§ 758  
§ 759  
HLAVA DVANÁCTÁ - SMLOUVY O PŘEPRAVĚ
Oddíl první - Smlouva o přepravě osob
§ 760  
§ 761  
§ 762  
§ 763  
§ 764  
Oddíl druhý - Smlouva o přepravě nákladu
§ 765  
§ 766  
§ 767  
§ 768  
§ 769  
§ 770  
§ 771  
Oddíl třetí - Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě
§ 772  
§ 773  
HLAVA TŘINÁCTÁ - SMLOUVA ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ
§ 774  
§ 775  
§ 776  
§ 777  
HLAVA ČTRNÁCTÁ - VKLADY
§ 778  
§ 779  
§ 780  
§ 781  
§ 782  
§ 783  
§ 784  
§ 785  
§ 786  
§ 787  
HLAVA PATNÁCTÁ - POJISTNÉ SMLOUVY
Oddíl první - Pojistná smlouva
§ 788  
§ 789  
§ 790  
§ 791  
Oddíl druhý - Uzavření pojistné smlouvy
§ 792  
§ 793  
§ 794  
Oddíl třetí - Práva a povinnosti z pojištění
§ 795  
§ 796  
§ 797  
§ 798  
§ 799  
Oddíl čtvrtý - Zánik pojištění
§ 800  
§ 801  
§ 802  
§ 803  
§ 804  
Oddíl pátý - Změna pojištění
§ 805  
Oddíl šestý - Pojištění majetku
§ 806  
§ 807  
§ 808  
§ 809  
§ 810  
§ 811  
§ 812  
§ 813  
§ 814  
§ 815  
Oddíl sedmý - Pojištění osob
§ 816  
§ 817  
§ 818  
§ 819  
§ 820  
§ 821  
Oddíl osmý - Pojištění odpovědnosti za škody
§ 822  
§ 823  
§ 824  
§ 825  
§ 826  
§ 827  
§ 828  
HLAVA ŠESTNÁCTÁ - SMLOUVA O SDRUŽENÍ
§ 829  
§ 830  
§ 831  
§ 832  
§ 833  
§ 834  
§ 835  
§ 836  
§ 837  
§ 838  
§ 839  
§ 840  
§ 841  
HLAVA SEDMNÁCTÁ - SMLOUVA O DŮCHODU
§ 842  
§ 843  
§ 844  
HLAVA OSMNÁCTÁ - SÁZKA A HRA
§ 845  
§ 846  
HLAVA DEVATENÁCTÁ - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
§ 847  
§ 848  
§ 849  
HLAVA DVACÁTÁ - VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
§ 850  
§ 851  
§ 852  
ČÁST DEVÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 853  
HLAVA DRUHÁ - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. dubna 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.)
§ 854  
§ 855  
§ 856  
§ 857  
§ 858  
§ 859  
§ 860  
§ 861  
§ 862  
§ 863  
§ 864  
HLAVA TŘETÍ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. DUBNA 1983 (zákon č. 131/1982 Sb.)
§ 865  
§ 866  
HLAVA ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. LEDNA 1989 (zákon č. 188/1988 Sb.)
§ 867  
HLAVA PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. LEDNA 1992 (zákon č. 509/1991 Sb.)
§ 868  
§ 869  
§ 870  
§ 871  
§ 872  
§ 873  
§ 874  
§ 875  
§ 876  
§ 877  
§ 878  
HLAVA ŠESTÁ  
§ 879  
§ 880  
Zavřít
MENU