33/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb.

Částka: 006 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. ledna 1992 Autor předpisu: Vláda ČR
Přijato: 23. října 1991 Nabývá účinnosti: 23. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 10/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 19. ledna 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

33

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 23. října 1991,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb.,

o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb.

 

 

Vláda České republiky nařizuje podle § 82 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:

 

Čl. I

 

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1. V § 15 odst. 3 písm. a) se za slova "veterinární lékařství" vkládá čárka a slova "nebo farmacie" se nahrazují slovy "farmacie nebo chemie".

 

2. Seznam zvláště nebezpečných jedů uvedený v příloze č. 1 se doplňuje takto:

 

Do části A se doplňuje


"Amid kyseliny monojodoctové
2-Chlorbenzylidenmalononitril
Tetrakyanoethylen".

 

3. Seznam ostatních jedů uvedený v příloze č. 2 se doplňuje takto:

 

a)   Do části A se doplňuje
"Amid kyseliny thiooctové
Cyklohexanthiol
alfa-D-Glukochloralosa
Chlorid měďný
Kyselina jodoctová
Toluylendiisokyanáty
2,3,5-Trifenyltetrazoliumchlorid".

b)   Do části B se doplňuje "Lambda-cyhalothrin".

 

4. Seznam omamných látek uvedený v příloze č. 3 se doplňuje takto:

. . .

Zavřít
MENU