23/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. ledna 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 16. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 20. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
23

ZÁKON

České národní rady

ze dne 16. prosince 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 včetně nadpisu zní:


"§ 1

Vodohospodářské orgány

      Státní správu na úseku vodního hospodářství podle vodního zákona1) a tohoto zákona, jakož i úkoly stanovené právními předpisy vydanými na jejich základě, vykonávají vodohospodářské orgány, jimiž jsou

a)
orgány obcí,

b)
okresní úřady,

c)
Česká inspekce životního prostředí (dále jen "Inspekce"),2)

d)
ministerstvo životního prostředí České republiky jako ústřední vodohospodářský orgán České republiky (dále jen "ministerstvo").".

      2. V § 3 v nadpisu a odstavci 1 se slova "místní (městské) národní výbory" nahrazují slovy "orgány obcí".

      3. V § 3 odst. 2 se vypouští písmeno b).

      4. § 4 včetně nadpisu zní:


"§ 4

      Inspekce v rozsahu § 12
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Příloha - Rozdělení výrob podle jednotlivých kategorií
Zavřít
MENU