21/1992 Sb.Zákon o bankách

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. ledna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. února 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
21

ZÁKON

ze dne 20. prosince 1991

o bankách


        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

        (1) Bankami se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické osoby se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice založené jako akciová společnost1) nebo státní peněžní ústav podle tohoto zákona (§ 36), které

a)   přijímají vklady od veřejnosti a

b)   poskytují úvěry

a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají povolení působit jako banka (§ 4).

        (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   vkladem svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu;

b)   úvěrem v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky.

        (3) Kromě činností uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) a b) může banka, pokud z povolení působit jako banka nevyplývá něco jiného, vykonávat tyto další činnosti

a)   investování do cenných papírů na vlastní účet;

b)   finanční pronájem (finanční leasing);

c)   platební styk a zúčtování;

d)   vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků;

e)   poskytování záruk;

f)   otvírání akreditivů;

g)   obstarávání inkasa;

h)   obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta

1.   s devizovými hodnotami,

2.   v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - POVOLENÍ PŮSOBIT JAKO BANKA
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
ČÁST TŘETÍ - ORGANIZACE BANKY
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - PROVOZNÍ POŽADAVKY
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
ČÁST PÁTÁ - ÚČETNICTVÍ A OBCHODNÍ DOKUMENTACE
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A POKUTY
HLAVA PRVNÍ  
§ 25  
§ 26  
HLAVA DRUHÁ - Nucená správa
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
HLAVA TŘETÍ - Odnětí povolení působit jako banka
§ 34  
§ 35  
ČÁST SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO BANKY ZALOŽENÉ JAKO STÁTNÍ PENĚŽNÍ ÚSTAVY
§ 36  
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
Zavřít
MENU