558/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
558

ZÁKON

ze dne 11. prosince 1991,

kterým se mění a doplňují trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

      Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 178/1990 Sb. a č. 303/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 odst. 4 na konci se připojuje věta: "K obsahu petic zasahujících do plnění těchto povinností orgány činné v trestním řízení nepřihlížejí.".

      Odstavec 9 zní:

      "(9) V trestním řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; předseda senátu nebo samosoudce rozhodují sami jen tam, kde to zákon výslovně stanoví. Rozhoduje-li v přípravném řízení soud v prvním stupni, rozhodnutí činí soudce.".

      2. V § 6 odst. 1 se za slova "zákazu činnosti" vkládají slova "nebo zákazu pobytu".

      3. V § 8 odst. 1 se slova "orgánům Sboru národní bezpečnosti" nahrazují slovy "policejním orgánům".

      Odstavce 2 a 3 znějí:

      "(2) Údaje, které jinak jsou předmětem bankovního tajemství, smí v přípravném řízení požadovat jen prokurátor. Vyšetřovatel nebo vyhledávací orgán potřebují k takovému dožádání předchozí souhlas prokurátora. V řízení před soudem může takové údaje požadovat předseda senátu.

      (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 není dotčena povinnost zachovávat státní a hospodářské tajemství ani státem uložená povinnost mlčenlivosti.".
. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II - Přechodná ustanovení
Článek III  
Článek IV  
Článek V  
Zavřít
MENU