557/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
557

ZÁKON

ze dne 11. prosince 1991,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

      Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákonů č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1665 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb., č. 175/1990 Sb., č. 457/1990 Sb., č. 545/1990 Sb. a č. 490/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 12 se vypouští odstavec 2 a zároveň se zrušuje číslování odstavců.

      2. V § 39 odst. 3 se vypouští věta druhá.
Odstavec 4 se vypouští.

      3. V § 39a se vypouští odstavec 4.

      4. V § 54 se připojuje nový odstavec 4, který zní:

      "(4) Nebyl-li pachatel po výkonu peněžitého trestu po dobu jednoho roku znovu odsouzen, hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen.".

      5. V § 55 se připojuje nový odstavec 4, který zní:

      "(4) Nebyl-li pachatel po dobu jednoho roku od právní moci rozsudku, jímž mu byl uložen trest propadnutí věci, znovu odsouzen, hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen.".

      6. V § 62 odst. 1 se vypouštějí slova "nedovoleného překročení státní hranice podle § 109 odst. 3"; za slova "válečné zrady (§ 114)" se vkládají slova "nedovoleného překročení státní hranice podle § 171b odst. 3".

      7. § 64a včetně nadpisu se vypouští.

      8. V § 69 odst. 1 písm. c) na konci se čárka nahrazuje tečkou a ustanovení písmene d) se vypouští.
. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II - Přechodná ustanovení
Článek III  
Článek IV  
Zavřít
MENU