553/1991 Sb.Zákon České národní rady o obecní policii

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 6. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs13/1992/1 Sb.


553

ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. prosince

o obecní policii


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Úvodní ustanovení

§ 1

      (1) Obecní policii zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo1) obecně závaznou vyhláškou.

      (2) Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce.2)

      (3) Každý má právo obracet se na pracovníky obecní policie (dále jen"strážník") se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

      (4) Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky (dále jen"policie").

      (5) Úkoly obecní policie podle tohoto zákona plní v obcích, které jsou městy3) nebo statutárními městy,4) a v hlavním městě Praze městská policie.


§ 2

      (1) Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména

a)
dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku,

b)
přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku,

c)
dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití,

d)
odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném tímto zákonem též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky,5)

e)
upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění.

      (2) Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obcí; to neplatí, je-li k projednávání přestupků v blokovém řízení určen zvláštním zákonem jiný orgán.6) Mohou však v blokovém řízení projednávat přestupky podle § 30 odst. 1 písm. a) a b), § 47, 48, § 49 odst. 1 písm. b) a d) a § 50 zákona ČNR č. 200/1991 Sb., o přestupcích.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Strážníci
§ 5  
§ 6 - Povinnosti strážníků
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Oprávnění požadovat vysvětlení
§ 12 - Oprávnění strážníkůOprávnění požadovat prokázání totožnosti
§ 13 - Oprávnění předvést osobu
§ 14 - Oprávnění odebrat zbraň
§ 15 - Oprávnění zakázat vstup na určená místa
§ 16 - Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
§ 17 - Oprávnění odejmout věc
§ 18 - Použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně strážníkemDonucovací prostředky
§ 19 - Použití psa
§ 20 - Použití služební zbraně
§ 21 - Povinnosti strážníka po použití donucovacích prostředků a služební zbraně
§ 22 - Zvláštní omezení
§ 23  
§ 24 - Náhrada škody
§ 25 - Společná a závěrečná ustanoveníŠkolení a výcvik strážníků
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
Příloha k zákonu  
Zavřít
MENU