551/1991 Sb.Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 6. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
551

ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. prosince 1991

o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

      Zřizuje se Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen "Pojišťovna") se sídlem v Praze.


§ 2

      (1) Pojišťovna provádí všeobecné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny.

      (2) Pojišťovna je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.


ČÁST DRUHÁ

Hospodaření Pojišťovny

§ 3

      Pojišťovna hospodaří s vlastním majetkem a vykonává právo hospodaření s majetkem jí svěřeným.


§ 4

      Příjmy Pojišťovny zahrnují:

a)
platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů a státu,

b)
vlastní zdroje vytvořené využíváním fondů Pojišťovny,

c)
příjmy plynoucími z přirážek k pojistnému, pokut a poplatků z prodlení účtované Pojišťovnou,

d)
dary a ostatní příjmy.§ 5

      Výdaje Pojišťovny zahrnují:

a)
platby za úhrady potřebné zdravotní péče poskytované na základě smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními,

b)
platby jiným zdravotním pojišťovnám nebo jiným subjektům na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby poskytnuté pojištěncům Pojišťovny,

c)
úhrady nákladů nutného neodkladného léčení v cizině.1)

d)
náklady na činnost Pojišťovny v rámci schváleného rozpočtu Pojišťovny.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Základní ustanoveni
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - Hospodaření Pojišťovny
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - Organizační struktura Pojišťovny
§ 12  
§ 13 - Ústřední pojišťovna
§ 14 - Okresní pojišťovny a úřadovny Pojišťovny
§ 15 - Ředitelství Ústřední pojišťovny
§ 16 - Ředitelství Okresní pojišťovny
ČÁST ČTVRTÁ - Orgány Pojišťovny a orgány okresních pojišťovny
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Sbor zástupců
§ 20 - Správní rada Ústřední pojišťovny
§ 21 - Dozorčí rada Pojišťovny
§ 22 - Správní rada Okresní pojišťovny
§ 23 - Dozorčí rada Okresní pojišťovny
ČÁST PÁTÁ - Informační systém Pojišťovny
§ 24  
ČÁST ŠESTÁ - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
Zavřít
MENU