549/1991 Sb.Zákon České národní rady o soudních poplatcích

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
549

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. prosince 1991

o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Předmět soudních poplatků

      Soudní poplatky (dále jen "poplatky") se vybírají za jednotlivé úkony nebo řízení, prováděné na návrh soudů České republiky a za úkony správy soudů (dále jen "poplatný úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku soudních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.


§ 2

Poplatníci

      (1) Poplatníky jsou

a)
navrhovatel (navrhovatelé) poplatného úkonu, není-li dále stanoveno jinak,

b)
účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení,

c)
dlužník v řízení o konkursu a vyrovnání,

d)
oba účastníci v řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

      (2) Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část odpůrce, není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však odpůrce nemá v řízení o rozvod nebo neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, a ve smírčím řízení při schválení smíru.

      (3) Vznikne-li více poplatníkům podle odstavce 1 povinnost zaplatit poplatek společně, platí jej společně a nerozdílně.

      (4) V odvolacím řízení je poplatníkem odvolatel, v dovolacím řízení je poplatníkem účastník, který podal dovolání.


§ 3

Příslušnost


      (1) poplatky vybírají soudy České republiky1) a správy těchto soudů.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět soudních poplatků
§ 2 - Poplatníci
§ 3 - Příslušnost
§ 4 - Vznik poplatkové povinnosti
§ 5 - Sazby poplatků
§ 6 - Základ procentního poplatku
§ 7 - Splatnost poplatku
§ 8 - Způsob placení poplatku
§ 9 - Následky nezaplacení poplatku
§ 10 - Vrácení poplatku
§ 11 - Osvobození od poplatku
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Poplatek za výpis z rejstříku trestů
§ 15 - Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Příloha k zákonu - SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ
Zavřít
MENU