543/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

Částka: 103 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 4. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 20. prosince 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
543

ZÁKON

České národní rady

ze dne 4. prosince 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I


      Zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, se mění a doplňuje takto:

      1. Z názvu zákona se vypouštějí slova "a o Českém geologickém úřadu".

      2. V § 1 se vypouštějí slova "odborné a racionální", a slova "jakož i vymezit postavení a působnost Českého geologického úřadu".

      3. § 2 odst. 2 zní:

      "(2) V pochybnostech, zda některá činnost je geologickou prací, popřípadě zda jde o geologický výzkum nebo geologický průzkum podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky.".

      4. Název části druhé zní:

"ČÁST DRUHÁ

OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ A POVOLOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ PRO VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUM LOŽISEK NEROSTŮ".

      5. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Oprávnění k provádění geologických prací a osvědčení odborné způsobilosti

      (1) Projektovat a vyhodnocovat geologické práce jsou oprávněny právnické a fyzické osoby v rámci podnikatelské činnosti1) při splnění podmínek stanovených právními předpisy (dále jen "organizace"), u nichž tyto práce řídí a za jejich výkon odpovídá osoba s osvědčením odborné způsobilosti geologické práce projektovat, provádět a vyhodnocovat (dále jen "odpovědný řešitel").
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU