542/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.

Částka: 103 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 4. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 20. prosince 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
542

ZÁKON

České národní rady

ze dne 4. prosince 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I


      Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se slovo "racionálního" nahrazuje slovem "hospodárného".

      2. § 2 písm. a) zní:

"a)
vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska")1)",

      3. V § 3 písm. a) se vypouštějí slova "pokud se nerozhodlo, že jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství".

      4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

"§ 3a


Organizace

      Za organizace podle tohoto zákona se považují právnické a fyzické osoby, které v rámci podnikatelské činnosti2) při splnění podmínek stanovených právními předpisy, vykonávají činnosti upravené tímto zákonem.".

      5. V § 4 se slova "Českým geologickým úřadem" nahrazují slovy "dotčenými ústředními orgány státní správy" a vypouštějí se slova "a ústředním orgánem, do jehož působnosti patří organizace vykonávající takovouto činnost".

      6. Nadpis nad § 5 zní: "Povinnosti organizací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU