541/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Částka: 103 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 4. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 20. prosince 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
541

ZÁKON

České národní rady

ze dne 4. prosince 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), se mění a doplňuje s účinností pro Českou republiku takto:

      1. V § 1 se vypouští odstavec 1 a v dosavadním odstavci 2 se slovo "racionálního" nahrazuje slovem "hospodárného".

      Zároveň se zrušuje číslování odstavců.

      2. § 3 odst. 3 zní:

      "(3) V pochybnostech, zda některý nerost je nerostem vyhrazeným nebo nevyhrazeným, rozhodne ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky.".

      3. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Ložisko nerostů

      Ložiskem nerostů podle tohoto zákona (dále jen "ložisko") je přírodní nahromadění nerostů, jakož i základka v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které vznikly hornickou činností1) a obsahují nerosty.".

      4. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Nerostné bohatství

      (1) Nerostné bohatství podle tohoto zákona tvoří ložiska vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska").

      (2) Nerostné bohatství na území České republiky je ve vlastnictví České republiky.".

      5. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a


Organizace

      Právnické a fyzické osoby, které v rámci podnikatelské činnosti2) při splnění podmínek stanovených právními předpisy vykonávají vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost, se považují za organizace podle tohoto zákona.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU