540/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb.

Částka: 103 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 20. prosince 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
540

ZÁKON

ze dne 10. prosince 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb.


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I


      Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 3 odst. 3 se na konci druhé věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.4)".

      V poznámce pod čarou se připojuje nový odkaz 4), který zní:

"4)
Např. zákon č. 429/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákon ač. 541/1990 Sb.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU