509/1991 Sb.Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. listopadu 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
509

Zákon

ze dne 5. listopadu 1991,

kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb. a zákona č. 87/1991 Sb. se mění, doplňuje a upravuje takto:

      1. Vypouští se preambule zákona a úvodní věta k zákonu zní:

      "Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:".

      2. Vypouštějí se články I až VIII včetně nadpisu.

      3. § 1 zní:

"§ 1

      (1) Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví.

      (2) Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony.1)

      (3) Právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti upravují zvláštní zákony.".

      4. V § 2 se za odstavec 2 připojuje odstavec 3, který zní:

      "(3) Účastníci občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU