490/1991 Sb.Zákon o způsobu provádění referenda

Částka: 094 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 1991 Nabývá účinnosti: 3. prosince 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
490

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 1991

o způsobu provádění referenda


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

      Pokud se v tomto zákoně užívá výraz

a)
"ústavní zákon", rozumí se jím ústavní zákon o referendu,1)

b)
"příslušný volební zákon", rozumí se jím buď zákon České národní rady o volbách do České národní rady,2) nebo zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady3) podle toho, zda jde o referendum vyhlášené v České republice nebo ve Slovenské republice,

c)
"oprávněný občan", rozumí se jím občan, který je podle příslušného volebního zákona oprávněn volit do České národní rady nebo do Slovenské národní rady a má proto hlasovací právo v referendu (čl. 1 odst. 3 ústavního zákona).


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 2

      Překážkou ve výkonu hlasovacího práva v referendu je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.4)


§ 3

      (1) Návrh na vyhlášení referenda předloží Federální shromáždění do 5 dnů od jeho přijetí5) národním radám k vyjádření. Vyjádření národních rad Federální shromáždění připojí k návrhu předkládanému prezidentovi České a Slovenské Federativní Republiky. Pokud se národní rada k návrhu na vyhlášení referenda nevyjádří do 20 dnů ode dne, kdy jí byl předložen, platí, že se k němu vyjádřila poslední den této lhůty.

      (2) Otázka předložená k rozhodnutí v referendu (čl. 1 odst. 1 ústavního zákona) musí být formulována tak, aby na ni bylo možno jednoznačně odpovědět "ano" nebo "ne".
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST DRUHÁ - OKRSKY A OKRESY PRO KONÁNÍ REFERENDA
§ 7 - Okrsky pro konání referenda
§ 8 - Okresy pro konání referenda
ČÁST TŘETÍ - SEZNAMY PRO HLASOVÁNÍ V REFERENDU, LEGITIMAČNÍ LÍSTKY A HLASOVACÍ PRŮKAZY
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ČÁST ČTVRTÁ - ORGÁNY PRO REFERENDUM
§ 12 - Všeobecná ustanovení
§ 13 - Federální komise
§ 14 - Ústřední komise
§ 15 - Okresní komise
§ 16 - Okrskové komise
ČÁST PÁTÁ - KONÁNÍ REFERENDA
ODDÍL PRVNÍ - PŘÍPRAVA HLASOVÁNÍ
§ 17 - Hlasovací lístky
§ 18 - Informování občanů
ODDÍL DRUHÝ  
§ 19 - Kampaň před referendem
ODDÍL TŘETÍ - Hlasování
§ 20  
§ 21  
§ 22  
ČÁST ŠESTÁ - ZJIŠTĚNÍ VÝSLEDKŮ REFERENDA
§ 23 - Sčítání hlasů okrskovou komisí
§ 24 - Zápis o průběhu a výsledku hlasování v okrsku
§ 25 - Zápis okresní komise
§ 26 - Zápis Ústřední komise
§ 27 - Zápis Federální komise
ČÁST SEDMÁ - OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ REFERENDA
§ 28 - Opatření pomocných prostředků
§ 29 - Spolupráce jiných orgánů a osob
§ 30 - Nároky členů komisí
§ 31 - Úhrada nákladů spojených s referendem
§ 32 - Výsledek referenda
§ 33 - Vyhlášení výsledku referenda
§ 34 - Přezkoumání ústavnosti postupu referenda
§ 35  
§ 36 - Závěrečné ustanovení
§ 37 - Trestní ustanovení
§ 38  
Zavřít
MENU