459/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic

Částka: 088 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. listopadu 1991 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 5. října 1990 Nabývá účinnosti: 7. srpna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
459

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí


      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. října 1990 byla v Bernu podepsána Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic.

      S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem 7. srpna 1991.

      České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou

a

Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic


Preambule

      Česká a Slovenská Federativní Republika a Švýcarská konfederace

      vedeny přáním rozvíjet hospodářskou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou států,

      ve snaze vytvořit a zajistit výhodné podmínky pro investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany,

      jsouce přesvědčeny o potřebě podporovat a chránit zahraniční investice s cílem posílení hospodářské prosperity obou států,

      majíce na zřeteli Závěrečný akt Konfederace o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,

      dohodly se takto:


Článek 1

Definice

            Pro účely této Dohody:

      (1) Pojem "investor" zahrnuje s ohledem na obě smluvní strany

a)
fyzické osoby, které jsou v souladu se zákony příslušné smluvní strany jejími občany;
. . .

Zavřít
MENU