455/1991 Sb.Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. listopadu 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. října 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
455

ZÁKON

ze dne 2. října 1991

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

      Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.


Živnost

§ 2

      Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.


§ 3

      (1) Živností není:

a)
provozování činností vyhrazených zákonem státu nebo právnické osobě určené zvláštním právním předpisem,1)

b)
využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti chráněných zvláštními zákony2) jejich původci včetně vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,

c)
činnost při výkonu povolání

1.
lékařů, lékárníků, psychoterapeutů a přírodních léčitelů, zdravotnických pracovníků včetně prodejců a zpracovatelů léčivých rostlin, s výjimkou očních optiků, protetiků a pedikérů,

2.
veterinárních lékařů, veterinárních pracovníků a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,3)

3.
advokátů,4) komerčních právníků5) a patentových zástupců,6)

4.
znalců a tlumočníků,7)

5.
ověřovatelů (auditorů)8) a daňových poradců,

6.
burzovních dohodců,

7.
zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů,9)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
§ 2 - Živnost
§ 3  
§ 4 - Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí
HLAVA II - PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI
§ 5 - Subjekty oprávněné provozovat živnost
§ 6 - Všeobecné podmínky provozování živnosti
§ 7 - Zvláštní podmínky provozování živnosti
§ 8 - Překážky provozování živnosti
§ 9 - Rozdělení živností
§ 10 - Živnostenské oprávnění
§ 11 - Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
§ 12  
§ 13 - Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele
§ 14 - Pokračování živnosti při přeměně obchodní společnosti
§ 15 - Pokračování v živnosti při přeměně družstva
§ 16 - Provozování většího počtu živností jedním podnikatelem
§ 17 - Provozovny
§ 18  
ČÁST DRUHÁ - DRUHY ŽIVNOSTÍ
HLAVA I - ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ
§ 19  
Díl 1 - Živnosti řemeslné
§ 20  
§ 21 - Odborná způsobilost
§ 22  
Díl 2 - Živnosti vázané
§ 23  
§ 24 - Odborná způsobilost
Díl 3 - Živnosti volné
§ 25  
HLAVA II - ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ
§ 26  
§ 27 - Odborná způsobilost a další podmínky
ČÁST TŘETÍ - ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 28  
§ 29 - Povinnosti podnikatele
§ 30 - Prohlídky provozoven
§ 31  
§ 32  
HLAVA II - ŽIVNOSTI OBCHODNÍ
§ 33 - Všeobecné ustanovení
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Hostinská činnost
§ 39 - Ubytování
§ 40 - Cestovní kanceláře
§ 41 - Dražby mimo výkon rozhodnutí
HLAVA III - ŽIVNOSTI VÝROBNÍ
§ 42 - Rozsah oprávnění
HLAVA IV - ŽIVNOSTI POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY
§ 43  
§ 44 - Rozsah oprávnění
ČÁST ČTVRTÁ - ŽIVNOSTENSKÝ LIST, KONCESNÍ LISTINA, ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
HLAVA I - ŽIVNOSTENSKÝ LIST
§ 45 - Náležitosti ohlášení živnosti
§ 46  
§ 47 - Vydání živnostenského listu
§ 48  
§ 49 - Změny údajů uvedených v ohlášení
HLAVA II - KONCESNÍ LISTINA
§ 50 - Náležitosti žádosti o koncesi
§ 51  
§ 52 - Projednání žádosti
§ 53 - Rozhodování o koncesi
§ 54 - Vydání koncesní listiny
§ 55 - Rozeslání opisů koncesní listiny
§ 56 - Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
HLAVA III - ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
§ 57  
§ 58  
§ 59  
HLAVA IV - ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
§ 60  
ČÁST PÁTÁ - POKUTY
HLAVA I - NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
HLAVA II - PORUŠENÍ JINÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA
§ 65  
HLAVA III - UKLÁDÁNÍ POKUT
§ 66  
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 67 - Pracovněprávní vztahy
§ 68 - Povinné smluvní pojištění
§ 69 - Živnostenská společenstva
§ 70  
§ 71 - Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
§ 72 - Kolaudační řízení
§ 73 - Mezinárodní smlouvy
HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 74 - Zachování dosavadních oprávnění
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78 - Pojištění podnikatelů
§ 79 - Likvidace majetku pro předlužení
§ 80 - Zrušovací ustanovení
§ 81  
Příloha č. 1 - ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI
Příloha č. 2 - VÁZANÉ ŽIVNOSTI
Příloha č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
Zavřít
MENU