424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Částka: 081 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. listopadu 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. října 1991 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
424

ZÁKON

ze dne 2. října 1991

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Úvodní ustanovení

§ 1

      (1) Občané mají právo se sdružovat v politických stranách a v politických hnutích (dále jen "strany a hnutí"). Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů místní samosprávy.

      (2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.

      (3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů

a)
v občanských sdruženích,1)

b)
k výdělečné činnosti nebo zajištění řádného výkonu určitých povolání,

c)
v církevních a náboženských společnostech.


§ 2

      (1) Strany a hnutí jsou dobrovolná sdružení; podléhají registraci podle tohoto zákona.

      (2) Strana a hnutí nemohou být současně registrovány jako občanské sdružení.1)

      (3) Členem strany a hnutí s právem volit a být volen do orgánů strany a hnutí může být jen státní občan České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "občan"), který dosáhl věku 18 let.

      (4) Ustanovení zvláštních zákonů o neslučitelnosti členství nebo funkcí ve stranách a hnutích s výkonem jiných činností či funkcí nejsou tímto zákonem dotčena.


§ 3

      (1) Strany a hnutí jsou právnickými osobami. Státní orgány mohou do jejich postavení a činnosti zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Vznik strany a hnutí
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zánik strany a hnutí
§ 13 - Zrušení strany a hnutí
§ 14 - Pozastavení činnosti strany a hnutí
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Hospodaření stran a hnutí
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 22  
§ 23  
Zavřít
MENU