389/1991 Sb.Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. října 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. září 1991 Nabývá účinnosti: 4. října 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 86/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
389

Zákon

České národní rady

ze dne 10. září 1991

o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ

§ 1

      Státní správu ochrany ovzduší vykonávají

a)
ministerstvo životního prostředí České republiky,

b)
Česká inspekce životního prostředí,1)

c)
okresní úřady,

d)
orgány obce.


§ 2

      Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen "ministerstvo")

a)
provádí vrchní státní dozor na úseku ochrany ovzduší,

b)
zaujímá stanoviska k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, zejména k prognózám rozvoje jednotlivých oborů a odvětví,

c)
vyhlašuje prostřednictvím pověřené organizace vznik a ukončení smogové situace2) a pro vybrané zdroje znečišťování regulační opatření,

d)
zabezpečuje v rámci své působnosti výzkum, sleduje technický rozvoj v rámci ochrany ovzduší a podporuje rozšiřování technologií omezujících znečišťování ovzduší,

e)
plní další úkoly jako ústřední orgán státní správy ochrany ovzduší,

f)
kontroluje dodržování imisních a depozičních limitů3) kontrolními úkony může pověřit organizace ve své působnosti,

g)
zpřístupňuje informace veřejnosti v rozsahu podle § 13 zákona o ovzduší,

h)
vydává souhlasy obsahující podmínky ochrany ovzduší podle § 11 odst. 1 písm. b) až d) a písm. h) zákona o ovzduší, s výjimkou případů přepravy materiálů a výrobků,

i)
při výkonu své činnosti spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví České republiky a s dalšími ústředními orgány státní správy.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - POPLATKY
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI O ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
§ 9  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
Příloha k zákonu - Stanovení roční výše poplatku za vnášení znečišťujících látek do ovzduší pro velké a střední zdroje znečišťování
Zavřít
MENU