344/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky

Částka: 067 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. srpna 1991 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 10. července 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 67/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
344

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy

ze dne 10. července 1991,

kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky      Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 a § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.:


§ 1

      K zajištění bezpečnosti a plynulosti vnitrozemské plavby a k zachování pořádku na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky se vydává Řád plavební bezpečnosti (dále jen "Řád"), který je součástí této vyhlášky a tvoří její přílohu.1)


§ 2

      Řád stanoví pravidla plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky. Vztahuje se na všechna plavidla bez rozdílu místa evidence, jejich provozovatele a na všechny účastníky plavebního provozu.


§ 3

      Výjimky z hlavy 8 a 9 části I Řádu povoluje Státní plavební správa Praha. Výjimky z hlavy 8, 9 a 10 části II Řádu povoluje Státní plavební správa Bratislava.


§ 4

      Zrušují se:

1.
Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů.

2.
Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 4. dubna 1975 č.j. 9806/75-25 o omezení velikosti sestav plavidel na Dunaji (reg. v částce 14/1975 Sb.).

3.
Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 8. prosince 1980 č.j. 24 334/80-025, kterým se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů (reg. v částce 2/1981 Sb.).
. . .

Obsah předpisu:
HLAVA 1 - Obecná ustanovení
HLAVA 2 - Poznávací znaky plavidel, ponorové stupnice na plavidlech a cejchování plavidel
HLAVA 3 - Optická signalizace plavidel
HLAVA 4 - Zvukové signály plavidel a radiofonické spojení
HLAVA 5 - Signální znaky a znakování vodní cesty
HLAVA 6 - Pravidla plavby
HLAVA 7 - Pravidla pro stání
HLAVA 8 - Zvláštní ustanovení pro plavidla ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů
HLAVA 9 - Doplňující předpisy pro vodní cesty České republiky
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Zavřít
MENU