335/1991 Sb.Zákon o soudech a soudcích

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. srpna 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. července 1991 Nabývá účinnosti: 1. září 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 6/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
335

ZÁKON

ze dne 19. července 1991,

o soudech a soudcích


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


HLAVA PRVNÍ

SOUSTAVA SOUDŮ A HLAVNÍ ZÁSADY JEJICH ČINNOSTI§ 1

      (1) Soudnictví vykonávají nezávislé soudy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

      (2) Soudy České a Slovenské Federativní Republiky jsou: Nejvyšší soud České a Slovenské Federativní Republiky, vyšší vojenské soudy a vojenské obvodové soudy; v době branné pohotovosti státu též vyšší polní soudy a nižší polní soudy.

      (3) Soudy České republiky a Slovenské republiky jsou: Nejvyšší soud České republiky, Nejvyšší soud Slovenské republiky, krajské soudy a okresní soudy (dále jen "soudy republik").

      (4) Na území hlavního města Prahy vykonává působnost krajského soudu městský soud; působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy.

      (5) Na území hlavního města Slovenské republiky Bratislavy vykonává působnost krajského soudu městský soud; působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy.

      (6) Působnost okresních soudů mohou v případech stanovených zákony národních rad vykonávat i soudy jinak označené.


§ 2

      Rozhodnutí všech soudů působících v České a Slovenské Federativní Republice jsou účinná a vykonatelná na celém jejím území.


§ 3

      Úkolem soudů je zejména

a)
rozhodovat o právech, povinnostech a právem chráněných zájmech fyzických a právnických osob a státu, pokud zákon nestanoví jinak,
. . .

Obsah předpisu:
HLAVA PRVNÍ - SOUSTAVA SOUDŮ A HLAVNÍ ZÁSADY JEJICH ČINNOSTI
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
HLAVA DRUHÁ - ORGANIZACE A ČINNOST SOUDŮ
§ 9 - Okresní soudy
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Krajské soudy
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Nejvyšší soudy republik
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Vojenské soudy
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Výkon správy vojenských soudů
§ 26 - Nejvyšší soud České a Slovenské Federativní Republiky
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Sídla a obvody soudů
HLAVA TŘETÍ - USTANOVOVÁNÍ SOUDCŮ A PŘÍSEDÍCÍCH
Oddíl první - Obecná ustanovení
§ 34 - Předpoklady pro funkci soudce a přísedícího
§ 35 - Funkční období soudce a přísedícího
§ 36 - Počet soudců a přísedících
§ 37 - Slib
Oddíl druhý - Ustanovení soudců a přísedících
§ 38  
§ 39 - Jmenování soudních funkcionářů
§ 40 - Přidělování soudců k výkonu funkce k určitému soudu a přeložení soudce
§ 41 - Dočasné přidělení soudce
§ 42  
§ 43  
HLAVA ČTVRTÁ - ZÁNIK FUNKCE SOUDCE A FUNKCE PŘÍSEDÍCÍHO
§ 44 - Odvolání z funkce soudce a odvolání z funkce přísedícího vojenského soudu
§ 45 - Vzdání se funkce soudce a funkce přísedícího vojenského soudu
§ 46 - Zproštění funkce soudce a zproštění funkce přísedícího vojenského soudu
§ 47 - Zánik funkce soudce a zánik funkce přísedícího vojenského soudu ze zákona
§ 48  
§ 49 - Dočasné zproštění výkonu funkce soudce
§ 50 - Zproštění, uvolnění a odvolání soudních funkcionářů
§ 51  
HLAVA PÁTÁ - POSTAVENÍ SOUDCŮ A PŘÍSEDÍCÍCH
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Základní povinnosti soudců
§ 55 - Podmínky trestního stíhání
§ 56 - Kárná odpovědnost soudců
§ 57 - Odpovědnost za škodu způsobenou výkonem soudcovské funkce
§ 58  
§ 59 - Povolávání k soudnímu jednání
§ 60 - Náhrady za vykonávání funkce přísedícího
HLAVA ŠESTÁ - JUSTIČNÍ ČEKATELÉ
§ 61 - Přípravná služba justičních čekatelů
§ 62  
§ 63 - Odborná justiční zkouška
HLAVA SEDMÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 64 - Opatření k začlenění hospodářské arbitráže do soudnictví
§ 65  
§ 66  
§ 67 - Zvláštní ustanovení o odvolání a přeložení soudce
§ 68  
§ 69 - Úprava poměrů soudců ustanovených podle dosavadních předpisů
§ 70  
§ 71 - Jmenování soudců v přechodném období
§ 72 - Zkrácení přípravné služby justičních čekatelů
§ 73 - Zrušovací ustanovení
§ 74  
Zavřít
MENU