328/1991 Sb.Zákon o konkursu a vyrovnání

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. srpna 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. července 1991 Nabývá účinnosti: 1. října 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
328

Zákon

ze dne 11. července 1991

o konkursu a vyrovnání


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      (1) Účelem tohoto zákona je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku.

      (2) Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky.

      (3) Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena.


§ 2

      (1) Jestliže je dlužník v úpadku, lze u konkursního soudu (dále jen "soud") zahájit za podmínek stanovených tímto zákonem konkursní řízení (dále jen "konkurs") nebo vyrovnací řízení (dále jen "vyrovnání").

      (2) Cílem konkursu nebo vyrovnání je dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z dlužníkova majetku.


§ 3

      (1) K řízení je příslušný krajský nebo městský soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

      (2) Pro konkurs a vyrovnání se použijí ustanovení občanského soudního řádu,1) nestanoví-li tento zákon jinak.

      (3) V řízení jedná a rozhoduje samosoudce. Jednání soud nařizuje jen tehdy, stanoví-li to zákon, nebo pokládá-li to za nutné. Soud rozhoduje usnesením.


ČÁST DRUHÁ

KONKURS

§ 4


Návrh na prohlášení konkursu

      (1) Konkurs se prohlásí na návrh dlužníka, jeho věřitele nebo likvidátora právnické osoby. Zvláštní zákon může přiznat právo k podání návrhu na prohlášení konkursu dalším osobám.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - KONKURS
§ 4 - Návrh na prohlášení konkursu
§ 5  
§ 6 - Konkursní podstata
§ 7 - Účastníci konkursu
§ 8 - Správce podstaty
§ 9  
§ 10 - Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor
§ 11  
§ 12 - Dohled soudu
§ 13 - Prohlášení konkursu
§ 14 - Účinky prohlášení konkursu
§ 15 - Odporovatelné právní úkony
§ 16  
§ 17 - Zjištění podstaty
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Přihlášky pohledávek
§ 21 - Přezkumné jednání
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Bezpodílové spoluvlastnictví manželů
§ 27 - Zpeněžení
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Rozvrh
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Nucené vyrovnání
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Zrušení konkursu
§ 45  
ČÁST TŘETÍ - VYROVNÁNÍ
§ 46 - Návrh na vyrovnání
§ 47  
§ 48 - Účastníci vyrovnání
§ 49 - Účinky podání návrhu
§ 50 - Rozhodnutí o návrhu
§ 51  
§ 52 - Účinky povolení vyrovnání
§ 53 - Práva, pohledávky a nároky věřitelů ve vyrovnání
§ 54 - Přednostní pohledávky
§ 55 - Bezpodílové spoluvlastnictví manželů
§ 56 - Přihlášky pohledávek
§ 57 - Seznam přihlášek
§ 58 - Vyrovnací jednání
§ 59 - Popření pohledávky
§ 60 - Potvrzení vyrovnání
§ 61  
§ 62  
§ 63 - Účinky potvrzeného vyrovnání
§ 64 - Následky neplnění
§ 65 - Následky podvodných jednání
§ 66 - Zastavení a skončení vyrovnání
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73 - Účinnost
Zavřít
MENU