309/1991 Sb.Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. července 1991 Nabývá účinnosti: 1. října 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 86/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
309

ZÁKON

ze dne 9. července 1991

o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      Zákon upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně vnějšího ovzduší (dále jen "ovzduší") před vnášením znečišťujících látek lidskou činností a způsob omezování příčin a zmírňování následků znečišťování.


§ 2

Znečišťující látky

      Znečišťujícími látkami pro účely tohoto zákona jsou tuhé, kapalné a plynné látky, které přímo anebo po chemické nebo fyzikální změně v ovzduší nebo po spolupůsobení s jinou látkou nepříznivě ovlivňují ovzduší a tím ohrožují a poškozují zdraví lidí nebo ostatních organismů, zhoršují jejich životní prostředí, nadměrně je obtěžují nebo poškozují majetek.


§ 3

Zdroje znečišťování

      Zdroji znečišťování ovzduší (dále jen "zdroje znečišťování") podle tohoto zákona se rozumějí

a)
technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a zařízení zvlášť závažných technologických procesů (dále jen "velké zdroje znečišťování"),

b)
technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení závažných technologických procesů, jakož i uhelné lomy a obdobné plochy s možností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek (dále jen "střední zdroje znečišťování"),
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Znečišťující látky
§ 3 - Zdroje znečišťování
§ 4  
§ 5 - Limity znečišťování
ČÁST DRUHÁ - POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
§ 6 - Všeobecné povinnosti
§ 7 - Povinnosti provozovatelů velkých a středních zdrojů znečišťování
§ 8 - Povinnosti provozovatelů malých zdrojů znečišťování
§ 9 - Povinnosti provozovatelů mobilních zdrojů znečišťování
§ 10 - Orgány ochrany ovzduší
§ 11 - Souhlas orgánu ochrany ovzduší
§ 12 - Oprávnění a povinnosti orgánu ochrany ovzduší
§ 13  
§ 14 - Přípustná úroveň znečišťování ovzduší
§ 15 - Zvláštní ochrana ovzduší
§ 16 - Smogová situace
ČÁST TŘETÍ - POPLATKY A POKUTY ZA ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
§ 17 - Poplatky
§ 18 - Pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
Zavřít
MENU