306/1991 Sb.Zákon o změnách v sociálním zabezpečení

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. července 1991 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
306

Zákon

ze dne 15. července 1991

o změnách v sociálním zabezpečení


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb. a zákona č. 46/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se vypouštějí odstavec 1, v odstavci 2 slova "a služby" a odstavec 6. Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4 a dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 5 a 6.

      2. § 2 odst. 1 se doplňuje ustanovením písmene d), které zní:

      "d) zabezpečení občanů konajících službu v ozbrojených silách nebo civilní službu a členů jejich rodin státními dávkami.".

      3. V § 5 se slova "(§ 1 odst. 7)" nahrazují slovy "(1 odst. 5)".

      4. V § 6 odst. 1 písm. d) se vypouští slovo "advokáti".

      5. V § 6 odst. 2 písm. b) se vypouštějí slova "pomocníci Pohraniční stráže, členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti".

      6. § 7 písm. a) č. 6 zní:

      "6. vdovecký,".

Dosavadní č. 6 až 8 se označují jako č. 7 až 9.

      7. § 8 odst. 1 písm. f) zní:

"f)
studium po skončení povinné školní docházky,".

      8. § 17 zní:

"§ 17


      Ústřední orgány státní správy republik, v jejichž oborech působnosti se vykonávají práce, které odůvodňují, aby zaměstnání byla zařazena do I. nebo II. pracovní kategorie, vydávají v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a příslušným ministerstvem práce a sociálních věcí republiky svými výnosy resortní seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie. Za ostatní ústřední orgány a organizace republik, v jejichž oborech působnosti se vykonávají práce, které odůvodňují, aby zaměstnání byla zařazena do I. nebo II. pracovní kategorie, vydává tyto seznamy svým výnosem příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí republiky v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí. Zvláštní zákony stanoví, která zaměstnání vykonávaná v oborech působnosti ústředních orgánů státní správy, ostatních ústředních orgánů a organizací federace se zařazují do I. a II. pracovní kategorie.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
Čl. VIII  
Čl. IX  
Čl. X - Účinnost
Zavřít
MENU