305/1991 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. července 1991 Nabývá účinnosti: 31. července 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 435/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2004
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
305

ZÁKON

ze dne 11.července 1991,

kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I


      Ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, zní:

      " (4) Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky stanoví nařízením povinný podíl počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele s více než 20 zaměstnanci a okruh těchto zaměstnavatelů, jestliže to bude vyžadovat situace v umísťování občanů se změněnou pracovní schopností; tento povinný podíl nesmí být vyšší než 8 % zaměstnanců.".


Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.

MENU