283/1991 Sb.Zákon České národní rady o Policii České republiky

Částka: 051 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. července 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. června 1991 Nabývá účinnosti: 15. července 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 273/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
283

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. června 1991

o Policii České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

      (1) Zřizuje se ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky s názvem Policie České republiky (dále jen "policie").

      (2) Policie je ozbrojeným bezpečnostním sborem, který plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

      (3) Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými bezpečnostními sbory České a Slovenské Federativní Republiky a Slovenské republiky a může spolupracovat s bezpečnostními sbory jiných států a s mezinárodními policejními institucemi.

      (4) Příslušníci policie (dále jen "policisté") plní úkoly uvedené v odstavci 2 na území České republiky.


HLAVA PRVNÍ

ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ POLICIE


§ 2

Úkoly policie

      (1) Policie plní tyto úkoly:

a)
chrání bezpečnost osob a majetku;

b)
zajišťuje ochranu ústavních činitelů České republiky;

c)
odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele;

d)
koná vyšetřování a vyhledávání o trestných činech;

e)
spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení;

f)
dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení;

g)
odhaluje přestupky, a pokud stanoví zvláštní zákon,1) přestupky objasňuje;

h)
projednává přestupky, pokud stanoví zvláštní zákon;2)
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
HLAVA PRVNÍ - ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ POLICIE
§ 2 - Úkoly policie
§ 3 - Organizace a řízení policie
HLAVA DRUHÁ - VYŠETŘOVATELÉ POLICIE A ÚTVARY VYŠETŘOVÁNÍ
§ 4  
§ 5  
HLAVA TŘETÍ - POVINNOSTI, OPRÁVNĚNÍ A PROSTŘEDKY POLICISTY
ODDÍL PRVNÍ - POVINNOSTI POLICISTY
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ODDÍL DRUHÝ - OPRÁVNĚNÍ POLICISTY
§ 12 - Oprávnění požadovat vysvětlení
§ 13 - Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
§ 14 - Zajištění
§ 15 - Zajištění z důvodu ukončení pobytu nebo vyhoštění
§ 16 - Oprávnění k omezení pohybu agresivních osob
§ 17 - Oprávnění odebrat zbraň
§ 18 - Oprávnění k prohlídce dopravních prostředků
§ 19 - Oprávnění při zajišťování bezpečnosti chráněných osob
§ 20 - Oprávnění zakázat vstup na určená místa
§ 21 - Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
§ 22 - Oprávnění při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a při jeho řízení
§ 23 - Oprávnění k používání výbušnin a výbušných předmětů
§ 24  
§ 25  
ODDÍL TŘETÍ - POLICEJNÍ CELY
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
ODDÍL ČTVRTÝ - OPRÁVNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ OPERATIVNĚ PÁTRACÍCH PROSTŘEDKŮ A OPERATIVNÍ TECHNIKY
§ 33  
§ 34 - Operativně pátrací prostředky
§ 35 - Operativní technika
§ 36 - Zvláštní podmínky pro používání operativní techniky
§ 37  
ODDÍL PÁTÝ - POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ POLICISTOU
§ 38 - Donucovací prostředky
§ 39 - Použití zbraně
§ 40 - Povinnosti policisty po použití donucovacích prostředků a zbraně
§ 41 - Zvláštní omezení
§ 42 - Služební zákroky pod jednotným velením
HLAVA ČTVRTÁ - VZTAHY POLICIE KE STÁTNÍM ORGÁNŮM, ORGÁNŮM OBCÍ, PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
HLAVA PÁTÁ - NÁHRADA ŠKODY
§ 49  
HLAVA ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 50  
§ 51  
§ 52 - Povinnost mlčenlivosti
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59 - Ustanovení zrušovací
§ 60 - Účinnost
Zavřít
MENU