242/1991 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi

Částka: 047 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. června 1991 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 3. května 1991 Nabývá účinnosti: 20. června 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 372/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
242

Vyhláška

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 3. května 1991,

o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi      Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 42 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      (1) Základními články soustavy jsou zdravotnická zařízení1) s právní subjektivitou zřizovaná okresními úřady nebo obcemi.2) Takovými zařízeními se mohou stát i zdravotnická zařízení, která jsou dosud součástí okresních (obvodních, městských) ústavů národního zdraví a jsou uvedena v části druhé této vyhlášky.

      (2) Při zřizování zdravotnických zařízení podle odstavce 1 postupují okresní úřady podle zvláštních předpisů.


§ 2

      Změnu dosud závazně stanoveného spádového území, na němž zdravotnická zařízení plní své úkoly, stanoví, po projednání se zdravotnickými zařízeními, okresní úřad ve spolupráci s obcemi.3)§ 3

      Zdravotnická zařízení jsou povinna poskytovat potřebné informace pro všeobecnou a zdravotnickou informační soustavu.


§ 4

      (1) Zdravotnická zařízení vybraná ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen "ministerstvo") se podílejí na výuce a výchově žáků středních zdravotnických škol. Pro výchovu a výuku studentů lékařských nebo farmaceutických fakult vybírá zdravotnická zařízení ministerstvo v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Vedoucí funkce
§ 6  
ČÁST DRUHÁ - DRUHY A ÚKOLY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Oddíl 1 - Okresní hygienické stanice
§ 7  
§ 8  
Oddíl 2 - Zařízení ambulantní péče
§ 9  
§ 10  
Oddíl 3 - Nemocnice
§ 11  
§ 12  
§ 13  
Oddíl 4 - Odborné léčebné ústavy
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
Oddíl 5 - Zařízení lékárenské péče
§ 19  
Oddíl 6 - Zvláštní dětská zařízení
§ 20  
§ 21  
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
Zavřít
MENU