238/1991 Sb.Zákon o odpadech

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. června 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. května 1991 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 125/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1998
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

238

 

ZÁKON

ze dne 22. května 1991

o odpadech

 

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Působnost zákona

 

(1) Zákon stanoví práva a povinnosti orgánů státní správy a povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady.

 

(2) Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, vztahuje se tento zákon též na nakládání

 

a)   s odpadními a zvláštními vodami,1)

b)   s látkami znečišťujícími ovzduší,2)

c)    s odpady drahých kovů,3)

d)   s radioaktivními odpady,4)

e)   s odpady ukládanými v podzemních prostorech,5)

f)    s odvaly, výsypkami a odkališti,6)

g)   s konfiskáty živočišného původu.7)

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

(1) Odpadem je věc, které se chce její majitel (§ 1 odst. 1 zákona) zbavit, nebo též movitá věc, jejíž odstranění (zneškodnění) je nutné z hlediska péče o zdravé životní podmínky a ochrany životního prostředí. Kategorizace a katalog odpadů dohodnutý s příslušnými ústředními orgány státní správy vyhlásí Federální výbor pro životní prostředí jako opatření ve Sbírce zákonů.8)

 

(2) Zvláštní odpad je takový odpad, který vyžaduje zvláštní režim při nakládání s ním, zejména z důvodů národohospodářských nebo ochrany životního prostředí.

 

(3) Nebezpečný odpad je takový zvláštní odpad (odstavec 2), který svými vlastnostmi (zejména toxicitou, infekčností, dráždivostí, výbušností, hořlavostí, chemickými vlastnostmi, karcinogenními, teratogenními a mutagenními vlastnostmi) je nebo může být nebezpečný pro zdraví obyvatelstva nebo životní prostředí.

. . .

Zavřít
MENU