229/1991 Sb.Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Částka: 045 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. června 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. května 1991 Nabývá účinnosti: 24. června 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
229

ZÁKON

ze dne 21. května 1991

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky ve snaze

zmírnit následky některých majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 až 1989,

      dosáhnout zlepšení péče o zemědělskou a lesní půdu obnovením původních vlastnických vztahů k půdě a

      upravit vlastnické vztahy k půdě v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova i v souladu s požadavky na tvorbu krajiny a životního prostředí,

      se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Rozsah působnosti zákona

      (1) Zákon se vztahuje na

a)
půdu, která tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží,1) a v rozsahu stanoveném tímto zákonem i na půdu, která tvoří lesní půdní fond,2) (dále jen "půda"),

b)
obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, včetně zastavěných pozemků,

c)
hospodářské budovy a stavby, sloužící zemědělské a lesní výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství, včetně zastavěných pozemků,

d)
jiný zemědělský majetek uvedený v § 20.

      (2) Zákon upravuje práva a povinnosti vlastníků, původních vlastníků, uživatelů a nájemců půdy, jakož i působnost státu při úpravě vlastnických a užívacích práv k pozemkům.

      (3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se právní vztahy k majetku uvedenému v odstavci 1 zvláštními předpisy.


Základní ustanovení
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Rozsah působnosti zákona
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3  
ČÁST DRUHÁ  
§ 4 - Oprávněné osoby
§ 5 - Povinné osoby
§ 6 - Vydání nemovitosti
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Souběh nároků
§ 13 - Lhůty k uplatnění nároku
§ 14 - Náhrady
§ 15  
§ 16  
ČÁST TŘETÍ  
§ 17 - Pozemkové fondy
§ 18  
§ 19 - Pozemkové úpravy
ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20 - Náhrada živého a mrtvého inventáře
§ 21  
§ 22 - Zánik některých užívacích práv
§ 23  
§ 24 - Náhrady za trvalé porosty
§ 25 - Práva vlastníků a uživatelů budov a pozemků
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Majetek církví
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Zvláštní ustanovení o pozemkových reformách
§ 33  
§ 34 - Zrušovací ustanovení
§ 35 - Účinnost
Zavřít
MENU