205/1991 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací

Částka: 042 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. května 1991 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 30. dubna 1991 Nabývá účinnosti: 31. května 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 389/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
205

Vyhláška

ministerstva financí České republiky

ze dne 30. dubna 1991

o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací


      Ministerstvo financí České republiky podle ustanovení § 35 k provedení ustanovení § 11 odst. 2, § 13 odst. 2, § 32 odst. 5 a odst. 6 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), stanoví:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah úpravy

      (1) Touto vyhláškou se řídí finanční hospodaření ministerstev a ostatních ústředních orgánů České republiky (dále jen "ústřední orgány") a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizací,1) jakož i hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených obcemi a okresními úřady.

      (2) Ustanoveními částí čtvrté a páté se řídí též obce a okresní úřady.


§ 2

Společná ustanovení

      (1) Usměrňování mzdových prostředků v rozpočtových a příspěvkových organizacích se řídí zvláštním předpisem.2)

      (2) Rozpočtová a příspěvková organizace vede účetnictví a zpracovává účetní výkaznictví podle zvláštních předpisů.3) Tyto předpisy rovněž stanoví obsah a způsob předkládání výkazů rozpočtové a příspěvkové organizace o jejím hospodaření.

      (3) Jestliže rozpočtová nebo příspěvková organizace vznikla ze zákona a tento zákon nestanovil, kdo vůči ní plní funkci zřizovatele, plní tuto funkci příslušný orgán státní správy, na jehož rozpočet je napojena finančními vztahy.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah úpravy
§ 2 - Společná ustanovení
§ 3 - Ústřední orgány
ČÁST DRUHÁ - ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE
§ 4 - Obecná ustanovení
§ 5 - Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele
§ 6 - Hmotná zainteresovanost
§ 7 - Fondy rozpočtové organizace
§ 8 - Fond odměn
§ 9 - Fond kulturních a sociálních potřeb
§ 10 - Rezervní fond
§ 11 - Investiční výdaje
§ 12 - Zdroje úhrady sankcí
§ 13 - Sdružování prostředků
§ 14 - Hospodářská činnost
ČÁST TŘETÍ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
§ 15 - Obecná ustanovení
§ 16 - Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele
§ 17 - Příspěvek na činnost a dotace z rozpočtu zřizovatele
§ 18 - Odvody do rozpočtu zřizovatele
§ 19 - Investiční činnost
§ 20 - Hmotná zainteresovanost
§ 21 - Fondy příspěvkové organizace
§ 22 - Fond reprodukce základních prostředků
§ 23 - Rezervní fond
§ 24 - Fond odměn
§ 25 - Fond kulturních a sociálních potřeb
§ 26 - Úvěry
§ 27 - Sdružování prostředků
§ 28 - Zdroje úhrady sankcí
§ 29 - Hospodářská činnost
ČÁST ČTVRTÁ - HOSPODAŘENÍ S ROZPOČTOVÝMI PROSTŘEDKY
§ 30 - Všeobecná ustanovení
§ 31 - Rozpočtové limity
§ 32 - Investiční limity
§ 33 - Limity neinvestičních výdajů pro rozpočtové organizace
§ 34 - Limit příspěvku na činnost příspěvkové organizaci
§ 35 - Poskytování příspěvků jiným organizacím
§ 36 - Rozpočtová opatření
§ 37 - Přesuny prostředků uvnitř rozpočtu
§ 38 - Povolené překročení závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem
§ 39 - Vázání rozpočtových prostředků
§ 40 - Poskytování záloh
§ 41 - Časové použití rozpočtových prostředků
§ 42 - Kompenzace příjmů a výdajů
§ 43 - Úhrada výdajů po skončení rozpočtového roku
§ 44 - Zúčtování příjmů ve prospěch rozpočtu zřizovatele
ČÁST PÁTÁ - VÝDAJE NA ZDRAVOTNICKÁ, PŘEDŠKOLNÍ A JINÁ ZAŘÍZENÍ A ČINNOSTI V ROZPOČTOVÝCH A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH
§ 45  
§ 46 - Obecná ustanovení
§ 47 - Vzdělávání dospělých a příprava mládeže pro povolání
§ 48 - Nákup knih, brožur a časopisů
§ 49 - Závodní stravování
§ 50 - Zdravotnická zařízení
§ 51 - Předškolní zařízení
§ 52 - Ubytovny
§ 53 - Vědecká a odborná sympozia, kongresy a konference
§ 54 - Pojištění
ČÁST ŠESTÁ - VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 55 - Změna způsobu financování rozpočtových a příspěvkových organizací
§ 56 - Přechodná ustanovení
§ 57 - Výjimky
§ 58 - Zrušovací ustanovení
§ 59 - Účinnost
Zavřít
MENU