171/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 23. dubna 1991 Nabývá účinnosti: 24. května 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 178/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
171

ZÁKON

České národní rady

ze dne 23. dubna 1991

působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

PŮSOBNOST MINISTERSTVA PRO SPRÁVU NÁRODNÍHO MAJETKU A JEHO PRIVATIZACI ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚCECH PŘEVODŮ MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY§ 1

      Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen "ministerstvo") řídí činnost Fondu národního majetku České republiky při výkonu jeho funkce zakladatele akciových nebo jiných obchodních společností založených podle privatizačních projektů a při provádění jeho dalších činností.


§ 2

      (1) Orgány státní správy České republiky a obce předkládají všechny privatizační projekty podniků za jimi založené podniky se svým stanoviskem ministerstvu. Orgány státní správy České republiky a obce současně s předložením privatizačního projektu oznámí oprávněným osobám navržený způsob vypořádání jejich nároků.1)

      (2) Orgány státní správy České republiky a obce předkládají ministerstvu ve lhůtě stanovené vládou České republiky (dále jen "vláda") privatizační projekty majetkových účastí státu na podnikání právnických osob.

      (3) Privatizační projekt podniku podle odstavce 1 a privatizační projekt majetkové účasti státu podle odstavce 2 (dále jen "privatizační projekt") schvaluje a zveřejňuje ministerstvo.

      (4) Ministerstvo uděluje souhlas ke vzniku obchodních společností, založených za účelem použití investičních kupónů podle zvláštních předpisů.2) Na udělování souhlasu se nevztahují předpisy o správním řízení.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŮSOBNOST MINISTERSTVA PRO SPRÁVU NÁRODNÍHO MAJETKU A JEHO PRIVATIZACI ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚCECH PŘEVODŮ MAJETKU STÁTU NA JINÉ OSOBY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - FOND NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Orgány fondu
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Majetek fondu
§ 19  
§ 20 - Působnost fondu
§ 21  
§ 22  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 23  
§ 24  
§ 25  
Zavřít
MENU