144/1991 Sb.Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. dubna 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 26. března 1991 Nabývá účinnosti: 26. dubna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
144

Zákon

České národní rady

ze dne 26. března 1991

o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 459/1990 Sb., a zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 odst. 1 písm. d) zní:

"d)
okresní úřady,".

      2. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

      "(2) Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obce.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

      3. V § 2 odst. 1 se za písmeno d) doplňují nová písmena e), f) a g), která zní:

"e)
organizuje v součinnosti s okresními úřady náhradní rodinnou péči,

f)
může zřizovat a spravovat zařízení sociální péče a ústavy sociální péče, které vykonávají diagnostickou službu,

g)
plní funkci dozoru nad poskytováním sociálních služeb organizacemi a občany7) a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad.".

      4. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

      "(3) Ministerstvo pověří jinou okresní správu sociálního zabezpečení, aby její posudková komise posoudila zdravotní stav a pracovní schopnost občana v případě, že se posudkové komise příslušné okresní správy sociálního zabezpečení staly nezpůsobilé jednat vyloučením svých členů pro podjatost.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU