143/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. dubna 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 26. března 1991 Nabývá účinnosti: 26. dubna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 449/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
143

Zákon

České národní rady

ze dne 26. března 1991,

kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, se s působností pro Českou republiku doplňuje takto:

      Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

" § 44a

      (1) Platnost smluv o postoupení výkonu práva myslivosti platných ke dni účinnosti tohoto zákona, s výjimkou jejich ustanovení o výši úplaty za toto postoupení, uzavřených před účinností tohoto zákona, se prodlužuje do 31. prosince 1993.

      (2) Prodloužení platnosti se týká pouze smluv, u nichž by platnost skončila uplynutím doby.".


Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU