87/1991 Sb.Zákon o mimosoudních rehabilitacích

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. února 1991 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
87

Zákon

ze dne 21. února 1991

o mimosoudních rehabilitacích


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

      ve snaze zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd, k nimž došlo v období let 1948 až 1989,

      vědomo si, že tyto křivdy tím méně pak různé nespravedlnosti z období ještě vzdálenějších, včetně křivd na občanech německé a maďarské národnosti, nelze nikdy zcela napravit,

      chtějíc však potvrdit svoji vůli, aby k podobným křivdám už nikdy nedocházelo,

      usneslo se na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

      (1) Zákon se vztahuje na zmírnění následků některých majetkových a jiných křivd vzniklých občanskoprávními a pracovněprávními úkony a správními akty, učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 (dále jen "rozhodné období") v rozporu se zásadami demokratické společnosti, respektující práva občanů vyjádřená Chartou Organizace spojených národů, Všeobecnou deklarací lidských práv a navazujícími mezinárodními pakty o občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech.1)

      (2) Zákon též upravuje podmínky uplatňování nároků vyplývajících ze zrušených výroků o trestu propadnutí majetku, propadnutí věci nebo zabrání věci, jakož i způsob náhrady a rozsah těchto nároků.2)

      (3) Tohoto zákona se nepoužije na zmírnění křivd, jež jsou předmětem úpravy zvláštního zákona.3)

      (4) Tohoto zákona se nepoužije na zmírnění křivd, které vznikly převzetím zemědělské půdy, využívané k zemědělské výrobě, včetně souvisejících obytných a hospodářských budov, lesní půdy a vodních ploch.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - OBLAST OBČANSKOPRÁVNÍCH A SPRÁVNÍCH VZTAHŮ
HLAVA PRVNÍ - OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHY
§ 3 - Oprávněné osoby
§ 4 - Povinné osoby
§ 5 - Vydání věci
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
HLAVA DRUHÁ - SPRÁVNÍ VZTAHY
§ 14 - Oprávněné osoby
§ 15 - Povinné osoby
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - OBLAST TRESTNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 19 - Oprávněné osoby
§ 20  
ČÁST ČTVRTÁ - OBLAST PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A VZTAHŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
Zavřít
MENU