23/1991 Sb.Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

Částka: 006 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 8. února 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. ledna 1991 Nabývá účinnosti: 8. února 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 4/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
23

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 9. ledna 1991,

kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky      Federální shromáždění se usneslo na tomto ústavním zákoně:


§ 1

      (1) Ústavní zákony, jiné zákony a další právní předpisy, jejich výklad a používání musí být v souladu s Listinou základních práv a svobod.

      (2) Základní práva a svobody uvedené v Listině základních práv a svobod jsou pod ochranou ústavního soudu.


§ 2

      Mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, Českou a Slovenskou Federativní Republikou ratifikované a vyhlášené, jsou na jejím území obecně závazné a mají přednost před zákonem.


§ 3

      (1) V ústavě České republiky a v ústavě Slovenské republiky mohou být základní práva a svobody rozšířeny nad míru upravenou Listinou základních práv a svobod.

      (2) Ustanovení ústavních zákonů o rozdělení zákonodárné působnosti mezi federaci a republiky nejsou tímto zákonem dotčena.


§ 4

      Článek 5 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů,zní:


"Čl. 5

      (1) Státní občan každé z obou republik je zároveň státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky.

      (2) Občan jedné republiky má na území druhé republiky stejná práva a stejné povinnosti jako občan této druhé republiky.

      (3) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Příloha - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1  
Čl. 2  
Čl. 3  
Čl. 4  
HLAVA DRUHÁ - LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY
Oddíl první - Základní lidská práva a svobody
Čl. 5  
Čl. 6  
Čl. 7  
Čl. 8  
Čl. 9  
Čl. 10  
Čl. 11  
Čl. 12  
Čl. 13  
Čl. 14  
Čl. 15  
Čl. 16  
Oddíl druhý - Politická práva
Čl. 17  
Čl. 18  
Čl. 19  
Čl. 20  
Čl. 21  
Čl. 22  
Čl. 23  
HLAVA TŘETÍ - PRÁVA NÁRODNOSTNÍCH A ETNICKÝCH MENŠIN
Čl. 24  
Čl. 25  
HLAVA ČTVRTÁ - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PRÁVA
Čl. 26  
Čl. 27  
Čl. 28  
Čl. 29  
Čl. 30  
Čl. 31  
Čl. 32  
Čl. 33  
Čl. 34  
Čl. 35  
HLAVA PÁTÁ - PRÁVO NA SOUDNÍ A JINOU OCHRANU
Čl. 36  
Čl. 37  
Čl. 38  
Čl. 39  
Čl. 40  
HLAVA ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
Čl. 41  
Čl. 42  
Čl. 43  
Čl. 44  
Zavřít
MENU