63/1991/1 Sb.Redakční sdělení o opravě chyby

Částka: 063 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 21. srpna 1991 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 21. srpna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 90/1995 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 1995
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

v zákonu České národní rady č. 280/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb., v českém i slovenském vydání

V čl. I má bod 2 správně znít:

"2. V § 26 v odstavci 2 se za větu první vkládá tato věta: „Hlasuje-li se podle předchozího odstavce odděleně, hlasuje se pouze o pozměňovacích návrzích týkajících se projednávané části návrhu, a to v pořadí, jak byly podány.”."

Redakce

 

MENU