564/1990 Sb.Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 13. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 27. prosince 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 561/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
564

ZÁKON

České národní rady

ze dne 13. prosince 1990

o státní správě a samosprávě ve školství


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      Státní správu ve školství vykonávají

a)
ředitel školy, ředitel (vedoucí) předškolního zařízení nebo školského zařízení (dále jen "ředitel"),

b)
obec,

c)
školské úřady,

d)
Česká školní inspekce,

e)
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo"),

f)
jiné ústřední orgány státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.


§ 2

      Samosprávu ve školství vykonávají

a)
obec,

b)
školské rady.


ČÁST DRUHÁ

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE ŠKOLSTVÍ

§ 3

Ředitel

      (1) Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školské zařízení, a pokud jsou právnickými osobami, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a kontroluje práci pedagogických pracovníků a studijní výsledky žáků.

      (2) Ředitel rozhoduje

a)
o odkladu povinné školní docházky,

b)
o dodatečném odložení povinné školní docházky,

c)
o osvobození od povinnosti docházet do školy,

d)
o osvobození od povinné školní docházky,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE ŠKOLSTVÍ
§ 3 - Ředitel
§ 4  
§ 5 - Školský úřad
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Ministerstvo
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - VÝKON SAMOSPRÁVY VE ŠKOLSTVÍ
§ 14 - Působnost obce
§ 15  
§ 16 - Školská rada
§ 17  
ČÁST ČTVRTÁ - ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
§ 18  
§ 19  
ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
§ 20 - Podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia
§ 21 - Hospodářská činnost škol a školských zařízení
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22 - Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení
§ 23 - Rozsah působnosti zákona
§ 24 - Přechodná ustanovení
§ 25 - Zrušovací ustanovení
§ 26 - Účinnost
Zavřít
MENU